Företrädesemission tecknades till 124 %

Report this content

Absolicon beslutade våren 2022 att ta in ca 95 miljoner kronor i en företrädesemission. Emissionen har tecknats till 117 MSEK (124 %).

Absolicons företrädesemission som pågick 31 mars – 21 april tecknades till totalt 117 070 460 kr vilket motsvarar en teckningsgrad om 123,75 procent av det beslutade emissionsbeloppet om ca 95 MSEK.

Varje gammal aktie gav en (1) teckningsrätt. 3 teckningsrätter gav rätt att köpa en (1) ny aktie till teckningskursen 115 kr. Totalt har 678 996 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter motsvarande 67 procent av emissionen och 339 008 aktier utan teckningsrätter motsvarande 33 procent av emissionen.

Styrelsen har i emissionsbeslutet möjliggjort en övertilldelningsemission, vilket innebär att även tecknare utan företräde har chans att få tilldelning.

Då emissionen övertecknats kommer styrelsen besluta att emittera ytterligare 40 000 aktier till samma kurs och med avsteg från företrädesrätten. Tilldelningen sker i första hand i poster om 20 aktier enligt anvisningarna i prospektet.

Eftersom såväl företrädesemissionen som övertilldelningsemissionen övertecknas kommer huvudägaren Joakim Byström, genom sitt bolag Eniara AB, att avyttra 40 000 sedan tidigare innehavda aktier, till samma teckningskurs som i företrädesemissionen, att fördelas i poster om 20 aktier i syfte att utöka antalet aktieägare i Absolicon och i andra hand enligt anvisningarna i prospektet.

Vid registreringen hos Bolagsverket kommer, med antagande att styrelsen beslutar att genomföra övertilldelningsemissionen, aktiekapitalet att ökas med 862 598 kr från 2 467 794 kr till 3 330 392 kr. Antalet aktier kommer att ökas med 862 598 aktier, 2 467 794 aktier till 3 330 392 st. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 25,9 procent av samtliga aktier.

Absolicon kommer inklusive överteckningsemissionen att tillföras ca 96 MSEK efter emissionskostnader om ca 3 MSEK. Emissionskostnaderna motsvarar ca 2,4 procent av totalt tecknat belopp.

Styrelsen kommer att sammanträda för att besluta om överteckningsemission och tilldelning i enlighet med emissionsmemorandumet senast den 26 april 2022.

Handel pågår både i Absolicons ordinarie aktie (ABSL) och i betalda tecknade aktier (ABSL BTA) fram till dess att emissionen registrerats, varvid BTA omvandlas till ordinarie aktier. Registreringen av emissionen beräknas ta ca 2- 4 veckor.

Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-26 10:54 CET.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: marketing@absolicon.com

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Dokument & länkar