Förhandling om företagsförvärv

Under våren har Absolicon sökt samarbetspartner bland olika företag och två processer håller nu på att konkretiseras i förvärv. Syftet med förvärven är att förstärka Absolicon försäljningskapacitet.

Det ena förvärvet gäller ett litet europeiskt solenergiföretag som hamnat på obestånd. Företaget har ett handfull nyckelpersoner med djup kunskap om processvärme och även flera egna produkter. Produkterna kompletterar Absolicons paraboliska solfångare genom att arbeta inom andra temperaturintervall. Företaget har gott anseende och bra kontakter i flera för Absolicon intressanta länder. Företagets omsättning varierar beroende på inneliggande projekt, men de omsatte under de två senaste räkenskapsåren sammanlagt 1,9 miljoner Euro. Företaget har tidigare inte gjort några större vinster, men förväntas i det nya samarbetet bli en viktig byggkloss i Absolicons utveckling. En möjlighet är att Absolicons andel i bolaget, efter att vissa strukturer skapats och ett gemensamt säljarbete etablerats, delas ut till Absolicons ägare.

Det andra förvärvet är samarbetspartnern Saravanos Solar++ AB, det luxemburgägda bolag som levererar solenergiinstallationen på Colgate-Palmolive i Aten med Absolicons solfångare T160. Bolagets vd Panagiotis Saravanos är en dynamisk företagsledare som har goda kontakter med multinationella bolag och som har hållit kontakt med Absolicon i nära 10 år.

Saravanos Solar++ AB har kompetens gällande solvärmt hygieniskt vatten och hygienisk ånga ”sanitary steam” som Absolicon ser som värdefull vid försäljning av solfångare till industriföretag. I förvärvet ingår även ett långsiktigt utvecklingsarbete, i huvudsak finansierat av den grekiska parten, där fler utrustningar för att integrera solenergi i industriprocesser ingår.

Båda förvärven av andelar ger Absolicon ett ägande kring 50% och förvärven kombineras med aktieägaravtal som ger Absolicon möjlighet att styra verksamheten tillsammans med nuvarande ledning. Avsikten är att utöka Absolicons säljkapacitet och öka kontaktytorna mot potentiella kunder av solfångare och produktionslinor. Värderingen har i båda fallen baserats på balansposter, framtida försäljningspotential efter att Absolicon tillfört sin kompetens samt betydelsen för satsningen på att öka Absolicons försäljningskapacitet.

"Styrelsen har tidigare i kvartalsrapporter rapporterat om förvärvsplaner och nu visar vi att Absolicon är ett av de företag som formar branschen för solvärme inom industrin" säger Absolicons vd Joakim Byström.

Den totala kostnaden för de båda förvärven förväntas bli mindre än 3 miljoner kronor i kontanter samt motsvarande 10 miljoner kronor i aktier. Betalnigen i aktier kommer att ske genom en riktad nyemission där värdet beräknas till dagskursen vid genomförandet. Med dagens aktiekurs innebär förvärven en utspädning i Absolicon om ca 6%. Utöver det kommer Absolicon att ge konvertibellån om mindre än 3 miljoner kronor. Generella överenskommelser är gjorda, men inga avtal är ännu skrivna. Förvärven beräknas vara slutförda i slutet av augusti då mer detaljerad information kommer att tillhandahållas.

Absolicons installation hos Saravanon S.A. i Aten sommaren 2017.

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2018.Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg samt är den enda solföljande solfångaren i världen med certifieringen SOLAR KEYMARK.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina med kapacitet att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Absolicon är ett av de företag som formar branschen för solvärme inom industrin
Absolicon vd Joakim Byström