Framläggande av förslag inför bolagsstämman

Styrelsen och valberedningen presenterar förslag till beslut vid bolagsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ) som hålls onsdag 8 maj 2019 klockan 19:00 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand.

Fullständiga förslag samt föreslagen arbetsordning för valberedningen finns som bilaga. Sammanfattning av förslagen:

  • Styrelsen föreslår ingen utdelning utan förlusten balanseras i ny räkning.
  • Styrelsen föreslår att förnya bemyndigande att genomföra nyemissioner.
  • Styrelsen föreslår oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  • Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för styrelsearbete, 10 000 kr per fysiskt möte.
  • Styrelsen föreslår att för revisorer skall ersättning utgå enligt godkänd räkning.
  • Valberedningen föreslår att välja Olle Olsson, styrelseordförande (omval), Joakim Byström, styrelseledamot (omval), Sören Olsson, styrelseledamot (omval) och Peter Johansson, styrelseledamot (omval) och Malte Frisk (omval) för tiden intill nästa årsstämma.
  • Valberedningen föreslår att på ett år välja KPMG till revisionsbolag med Lars Skoglund som huvudansvarig revisor.
  • Styrelsen föreslår att anta förslaget till arbetsordning för valberedning vilket är oförändrat sedan föregående år.

Fullständiga förslag samt föreslagen arbetsordning för valberedningen bifogas som bilagor.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg samt är den enda solföljande solfångaren i världen med certifieringen SOLAR KEYMARK.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina med kapacitet att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.