Kallelse till årsstämma - korrekt datum 8 maj 2019

Report this content

Årsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ) hålls onsdag 8 maj 2019 klockan 19:00 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand. (I en tidigare version angavs året felaktigt till 2018.)


Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdag 2 maj, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast onsdag den 8 maj 2019 klockan 10:00. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras antingen på telefon 0611-557000, via e-post info@absolicon.com eller skriftligen till Absolicon. Vid anmälan ska namn, personnummer/ organisations-nummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får ej vara äldre än ett år.

Förslag till dagordning

1)  Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Godkännande av dagordning.

4) Val av en person att jämte ordförande justera protokollet.

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6) Redogörelse av styrelsens arbete.

7) Verkställande direktörens anförande.

8) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

9) Redogörelse för revisionsarbetet under året.

10) Beslut om

       a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

       b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning samt

       c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

11) Beslut om bemyndigande.

12) Valberedningens redogörelse för sitt arbete.

13) Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.

14) Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

15) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

16) Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer.

17) Förslag till principer för utseende av valberedning.

18) Övriga frågor.

19) Stämmans avslutande.

Hjärtligt välkomna till Absolicons årsstämma!

 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 10b: Dispositioner beträffande vinst eller förlust 

Ingen utdelning föreslås. Styrelsen föreslår att balansera förlusten i ny räkning

Punkt 11: Bemyndigande om nyemission av aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman förnyar bemyndigandet (likalydande som vid föregående årsstämma) till styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 500 000 kronor genom nyemission av högst 500 000 aktier. Sådan nyemission av aktier skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket punkten 6 och 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall ges handlingsutrymme i samband med strategiska förvärv av bolag eller rörelser.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Styrelsen

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar