Kommuniké från årsstämma

Absolicon har 14 maj 2018 genomfört årsstämma där man fastställt resultat och balansräkning, valt styrelse och revisor samt förnyat styrelsens bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier.

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman i Härnösand den 14 maj 2018:

* Sven-Åke Aggesjö valdes till ordförande att leda årsstämman.

* Vid stämman var 510 000 (42,8 %) av totalt 1 190 625 aktier representerade.

* Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

* Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

* Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag att inte lämna utdelning.

* Stämman beslutade enligt kallelse att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier.

* För tiden fram till nästa årsstämma valdes enligt valberedningens förslag Olle Olsson till styrelseordförande (omval) och till ledamöter valdes Joakim Byström (omval), Peter Johansson (omval), Malte Frisk (omval) och Sören Olsson (omval). Revisionsbolaget KPMG (omval) valdes till revisor.

* Stämman beslutade att anta ”Arbetsordning och principer för utseende av valberedning” enligt kallelse.

Alla beslut var enhälliga. 

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 070-2976130

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg samt är den enda solföljande solfångaren i världen med certifieringen SOLAR KEYMARK.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina med kapacitet att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.