Kommuniké från årsstämma 2023

Report this content

Absolicons stämma valde Olle Olsson till ny ordförande och valde in de nya styrelseledamöterna Anna Sundgren och Stefan Johansson. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Alla beslut var enhälliga.

Årets stämma genomfördes på Fiskaregatan 11 i Härnösand med en mindre skara aktieägare. Stämman öppnades av avgående ordförande Malte Frisk som sedan avtackades med blommor och choklad. Under stämman höll vd Joakim Byström en genomgång av årsredovisningen och revisor Kristoffer Bodin (KPMG) presenterade revisionsarbetet.

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman:

 • Lena Nordlander valdes till ordförande att leda årsstämman.
 • Vid stämman var ägare med aktier som representerande 2 420 238 röster (36%) av totalt 6 719 213 röster representerade.
 • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
 • Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 • Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag att inte lämna utdelning.
 • Stämman beslutade att ta bort paragraf 13 i bolagsordningen enligt styrelsens förslag. I samband med övergången till A-aktier och B-aktier erbjöds aktieägarna omvandla aktier från B-aktier till A-aktier genom en speciell extra klausul i bolagsordningen paragraf 13. Denna fyller inte längre någon funktion.
 • Stämman beslutade om riktad nyemission om högst 6 572 B-aktier till kursen 90 kr riktad till garanterna Eniara AB och Olle Olsson. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är lösande av skuld från garantiåtagande.
 • Stämman beslutade enligt kallelse att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 500 000 kronor genom nyemission av högst 1 500 000 aktier och/eller teckningsoptioner.
 • Stämman antog riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.
 • För tiden fram till nästa årsstämma valdes enligt valberedningens förslag Olle Olsson till styrelseordförande (nyval) och till ledamöter valdes Joakim Byström (omval), Stefan Johansson (nyval) och Anna Sundgren (nyval). Revisionsbolaget KPMG (omval) valdes till revisor. Stämman riktade ett varmt tack till Peter Johansson och Sören Olsson för deras tid som styrelseledamöter, och till Malte Frisk som avgående ordförande.
 • Stämman beslutade att anta ”Arbetsordning och principer för utseende av valberedning” enligt förslag i kallelsen.

Alla beslut var enhälliga.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: CEO@absolicon.com
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: marketing@absolicon.com

Absolicon Solar Collector AB (publ) grundades 2005 som ett forsknings- och utvecklingsbolag inom solteknik. Absolicon är idag ett börsnoterat bolag med mer än tio års operativ erfarenhet från alla delar av världen. Absolicon är specialiserat på att tillhandahålla lösningar för övergången från fossila bränslen, vilket ger en lönsam, lättinstallerad och utsläppsfri energilösning med hjälp av koncentrerande solfångare samt kompletta robotproduktionslinor för solfångarna. https://www.absolicon.com/

Prenumerera