Kommuniké från årsstämman 2019-05-08 och invigning av produktionslinan

Absolicons bolagsstämma samlade en stor skara aktieägare och intresserade. Kvällen inleddes med invigning av Absolicons produktionslina. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Alla beslut var enhälliga.

Härnösands kommunalråd Andreas Sjölander invigde produktionslinan genom att klippa bandet och därefter förevisades det sista steget av produktionen – limning av glaset.

Invigningen websändes och nådde ännu fler än de på plats i Härnösand
 > > Se inspelningen av invigningen och robotlimningen på Absolicons Facebook

Därefter fika och rundvandring i Absolicons lokaler innan presentation av bolaget och den formella bolagsstämman tog vid.

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman:

* Knapp Brita Thyr valdes till ordförande att leda årsstämman.

* Vid stämman var 598 643 (43,3 %) av totalt 1 382 300 aktier representerade.

* Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

* Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

* Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag att inte lämna utdelning.

* Stämman beslutade enligt kallelse att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier.

* För tiden fram till nästa årsstämma valdes enligt valberedningens förslag Malte Frisk till styrelseordförande (nyval) och till ledamöter valdes Joakim Byström (omval), Peter Johansson (omval), Olle Olsson (nyval) och Sören Olsson (omval). Revisionsbolaget KPMG (omval) valdes till revisor.

* Stämman beslutade att anta ”Arbetsordning och principer för utseende av valberedning” enligt kallelse.

Alla beslut var enhälliga.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan har Absolicon även byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare. Varje produktionslinan har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg samt är den enda solföljande solfångaren i världen med certifieringen SOLAR KEYMARK.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina med kapacitet att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.