Memorandum avseende företrädesemission i Absolicon Solar Collector AB med teckningstid 14 juni - 28 juni 2018

Absolicons styrelse har beslutat om en företrädesemission om 11.1 MSEK i syfte att ta fram billigare ingående komponenter och nya material för de solfångare som produceras i Absolicons produktionslinor.

För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. 14 tecknings­rätter ger rätt att köpa en (1) ny aktie till teckningskursen 130 kr. Företrädesemissionen täcks i dess helhet av teckningsförbindelser från Bolagets huvudägare. Teckningsperioden löper från och med den 14 till och med den 28 juni 2018.

Bakgrund

Delårsrapporten Q1 2018 visade en vinst om drygt 4,5 MSEK och som rapporterats i rapporten är Absolicon välkapitaliserat med över 19 MSEK på banken. Dessa medel är avsedda för att bygga upp en produktionslina i Härnösand och till ett globalt försäljningsarbete.

Absolicon har fått den första produktionslinan för Absolicons koncentrerande solfångare på plats i Kina och inledande avtal tecknats i Kenya och Indien. Installationer i Graz och hos Colgate-Palmolive i Aten öppnar viktiga nischer.

Styrelsen har i sitt strategiska arbete sett en stor affärsmässig potential att bli huvudleverantör av komponenter till produktionslinorna, där flera kommer att vara patentskyddade och unika för Absolicon.

Komplett kunderbjudande – bättre affär

En produktionslina från Absolicon kan förändra energiförsörjningen i en region från fossila bränslen till solenergi vilket vår analys av Botswana i den senaste delårsrapporten visar. Kunden får nu se ett komplett erbjudande:

  • Solfångare i drift som är testade till rekordhög verkningsgrad
  • Produktionslina i drift som kan producera 100 000 m2 solfångare per år
  • Säker tillgång på patenterade komponenter och insatsvaror av hög kvalité

Styrelsen ser att erbjudandet kan stärkas genom att Absolicon investerar i pressverktyg och gjutformar som minskar komponentkostnaderna avsevärt och ger den kund som köper en produktionslina en säker tillgång till insatsvarorna.

Nya material

Absolicons utvecklingsavdelning har flera nya material under utveckling som ytterligare skulle höja solfångarens verkningsgrad och som Absolicon kan vara ensam om att tillhandahålla. Projekten, som beskrivas närmare i informationsmemorandumet, finansieras delvis av Energimyndigheten och löper över flera år.

Värdehöjande effekt av företrädesemissionen

Styrelsens uppfattning är att kapitaltillskottet höjer Absolicons bolagsvärde genom att stärka kunderbjudandet och genom att skapa ytterligare en intäktskälla vid sidan om försäljning av solfångare, försäljningsintäkter för produktionslinor samt licensintäkter.

Med tio produktionslinor i full drift behövs material för ca 1000 miljoner per år, vilken med en andel för Absolicon på minst 50% ger en mer­försäljning i bolaget med goda möjligheter till avsevärd intäkts- och marginalförstärkning.

Marknadsföring av satsningen och strategi för ägarspridning

Den nya satsningen beskrivs i Absolicons magasin som distribueras i 53 000 exemplar med juninumret av Aktiespararen, men som redan nu kan laddas ned från Absolicons hemsida. Bolagets senaste emission tecknades till 276% med drygt 3% i emissionskostnader och den föregående emissionen tecknades till 210%.

Absolicon har idag 2400 ägare. Styrelsen och huvudägarna har en strategisk ambition att kontinuerligt sprida ägandet för upprätthållande av livaktig aktiehandel och kontinuerligt ökande kunskaper hos allmänheten om Absolicons verksamhet och utveckling. I emissions­villkoren finns därför två tilldelningsutfästelser om respektive maximalt 20 000 aktier som ett steg i denna strategi.

 

Emissionsvillkor

I kraft av stämmans bemyndigande har Absolicons styrelse beslutat om företrädesemission.

För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. 14 tecknings­rätter ger rätt att köpa en (1) ny aktie till teckningskursen 130 kr. Teckningsperioden löper från den 14 juni 2018 till och med den 28 juni 2018.

Avstämningsdagen inföll den 12 juni 2018. Sista dag för handel med aktien inklusive teckningsrätter var den 8 juni. Första dagen för handel exklusive rätter är den 11 juni 2018.

Emissionen omfattar högst 85 044 aktier, varvid antalet aktier ökar från 1 190 625 till 1 275 669 st. Aktiekapitalet ökar vid full teckning med 85 044 kr till 1 275 669 kr. Bolaget tillförs vid full teckning 11 055 720 kr före emissionskostnader.   

Företrädesemissionen täcks i dess helhet av två av Absolicons huvudägare: Joakim Byström har genom sitt bolag Eniara AB lämnat teckningsförbindelser motsvarande 25 procent av emissionsbeloppet. Ingen ersättning utgår för Eniaras utfästelse.

Resterande del, 75 procent, täcks av teckningsförbindelser från storägaren PONORD AB som erhåller en kontant ersättning om 1,5 procent av det belopp av teckningsförbindelsen som överstiger det belopp som PONORD kan teckna i kraft av egna teckningsrätter.

Övertilldelning
I händelse av överteckning kan styrelsen besluta att emittera ytterligare högst 20 000 aktier till samma kurs och med avsteg från företrädesrätten, att tilldelas i första hand de som utnyttjat teckningsrätter och tecknat för ett högre antal, i proportion till tidigare ägande, och i andra hand till de som tecknat utan företräde. Övertilldelningsoptionen kan högst tillföra bolaget ytterligare 2 600 000 kronor. Tilldelning kan komma att avgöras genom lottning och utformas för att öka antalet ägare i bolaget.

Utfästelse om ytterligare tilldelning
Skulle såväl företrädesemissionen som övertilldelningsemissionen övertecknas har huvudägaren Joakim Byström, genom sitt bolag Eniara AB, meddelat styrelsen sin avsikt att avyttra högst 20 000 sedan tidigare innehavda aktier, till samma teckningskurs som i nyemissionen, att fördelas i poster om lägst 40 aktier till nytillkommande tecknare. Utfästelsen sker i syfte att utöka antalet aktieägare i Absolicon.

För mer information:

Joakim Byström
vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 070-2976130

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 070-2976130

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg samt är den enda solföljande solfångaren i världen med certifieringen SOLAR KEYMARK.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina med kapacitet att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.