Planet Soar tecknar ramavtal med Absolicon om förvärv av produktionslina i Frankrike

Report this content

Planet Soar har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Frankrike. Planet Soar verkar inom projekt för förnybar energi och tillhandahåller lösningar som finansiering, utveckling, försörjningskedja och projektledning. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter. Ramavtalet föreskriver principerna för de separata avtal som skall upprättas.

Innehåll i ramavtalet

Ramavtalet beskriver de separata avtal som skall upprättas i processen. Absolicons intäkter från försäljningen kan inordnas i tre grupper: förvärv av linan, licensintäkter och intäkter från materialförsäljning.

1. Försäljning av produktionslinan

Produktionslinan är av samma modell som Absolicon har i Sverige och som bolaget redan levererat till Sichuanprovinsen. Linan med två sexaxliga robotar har kapacitet att tillverka 50 MW solfångare (100 000 m2) per år. Tillsammans med hårdvaran levererar Absolicon konsultstöd för marknadsarbete och teknisk support, utveckling och teknisk utbildning.

Det totala värdet av hårdvara och aktiviteter som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor.

2. Licens för att tillverka T160

För rättigheten att tillverka T160 under Absolicons immaterialrättsliga skydd, ta del av framtida produktutveckling och använda Absolicons varumärke utgår månatlig licensavgift om ca 4% på försäljningsvärdet.

Produktionslinan i full produktion tillverkar på ett skift 50 MW solfångare (100 000 m2) per år med försäljningsvärde 200–250 miljoner kronor vilket med 4% licensavgift skulle innebära ca 8 miljoner kronor per år i licensintäkt. Absolicons uppskattning är dock att det tar tid innan Planet Soar utvecklat solvärmemarknaden för industrier i regionen så att de volymerna kan uppnås.

3. Materialförsörjning

Genom avtalet säkerställer Absolicon tillgång på patenterade komponenter och insatsvaror av hög kvalité som delvis tillverkas i Frankrike eller lokalt vid installationsplatsen.

Vid full produktion behöver produktionslinan köpa material för 100–150 miljoner kronor per år där 40% - 50% av inköpen kan komma att gå genom Absolicon och 50% - 60% från lokala underleverantörer. Utfallet för Absolicon beror i viss utsträckning på resultatet av Absolicons pågående materialsatsning.

Ramavtalet beskriver övergripande principer

Ramavtalet föreskriver de övergripande principerna för de separata avtal som skall upprättas, och vilka steg som skall tas innan ett bindande avtal för förvärv av produktionslinan kan tecknas. Det uppskattade värdet kan komma att ändras liksom slutgiltig utformning av produktionslinans produktionskapacitet. Absolicon uppskattar idag att försäljningsvärdet av avtalet ligger i nedre delen av intervallet 40-50 miljoner kronor.

Om Planet Soar inte uppfyller sina åtaganden i varje steg förlorar de rätten att genomföra förvärvet och har då möjlighet att få tillbaka en del av köpeskillingen, dock aldrig för Absolicons havda kostnader.

Marknadspotential

Frankrike har en bred industrisektor som förbrukar cirka 60 % av den totala energin som värme och släpper ut 40 Mton koldioxid varje år *. Genom att ersätta endast 10% av fossila bränslen som idag används i industrier med Absolicons solfångare för att tillgodose värmebehovet, kan den uppskattade marknadspotentialen för solfångaren T160 uppgå till 8 miljoner kvm (4GW).

Planet Soar är ett företag inriktat mot förnybar energi, baserat i Frankrike. Planet Soar stöder flera aktörer i projekt för förnybar energi och tillhandahåller lösningar som finansiering, utveckling, försörjningskedja och projektledning. Tillsammans med sina partners distribuerar eller levererar Planet Soar innovativa produkter och lösningarna till sina respekterade marknader.

Absolicon och Planet Soar har tecknat ett ramavtal för förvärv av en produktionslina för etablering i Frankrike för att förse regionen med avancerade solfångare.

Samarbetet bygger på erfarenheter och det kvalificerade nätverket Planet Soar byggt upp på marknaden, såväl som deras engagemang för att hjälpa dem som vidtar åtgärder för planetens framtid.

Största marknadssegment för Absolicons solfångarteknik i regionen är:

  • Livsmedelsindustrin
  • Pappersindustrin
  • Fjärrvärme

Nästa steg

Planet Soar kommer nu att genomgå en onlineutbildning och påbörja marknadsföring.

Förhandlingarna inför undertecknandet av ramavtalet har i detta fall gått fort och samarbetet är fortfarande i ett tidigt skede. Diskussioner har just inletts om de första pilotinstallationerna av T160 i Frankrike. Nu sker mer detaljerad kontraktsskrivning. Betalning sker steg för steg på samma sätt som vid den tidigare försäljningen av produktionslinan till provinsen Sichuan.

* iea.org.com

Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-11 12:35 CET.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-35 08 00

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/ 

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar