• news.cision.com/
  • Absolicon/
  • Temiz Yaratici Teknolojiler tecknar ramavtal med Absolicon om förvärv av produktionslina i Turkiet

Temiz Yaratici Teknolojiler tecknar ramavtal med Absolicon om förvärv av produktionslina i Turkiet

Report this content

Temiz Yaratici Teknolojiler (TYT) har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Turkiet under 2023. TYT är ett turkiskt företag som utvecklar förnybar teknik. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter. Ramavtalet föreskriver principerna för de separata avtal som skall upprättas.

Innehåll i ramavtalet

Ramavtalet beskriver de separata avtal som skall upprättas i processen. Absolicons intäkter från försäljningen kan inordnas i tre grupper: förvärv av linan, licensintäkter och intäkter från materialförsäljning.

1. Försäljning av produktionslinan

Produktionslinan är av samma modell som Absolicon har i Sverige och som bolaget redan levererat till Sichuanprovinsen. Linan med två sexaxliga robotar har kapacitet att tillverka 50 MW solfångare (100 000 m2) per år. Tillsammans med hårdvaran levererar Absolicon konsultstöd för marknadsarbete och teknisk support, utveckling och teknisk utbildning.

Det totala värdet av hårdvara och aktiviteter som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor.

2. Licens för att tillverka T160

För rättigheten att tillverka T160 under Absolicons immaterialrättsliga skydd, ta del av framtida produktutveckling och använda Absolicons varumärke utgår månatlig licensavgift om ca 4% på försäljningsvärdet.

Produktionslinan i full produktion tillverkar på ett skift 50 MW solfångare (100 000 m2) per år med försäljningsvärde 200–250 miljoner kronor vilket med 4% licensavgift skulle innebära ca 8 miljoner kronor per år i licensintäkt. Absolicons uppskattning är dock att det tar tid innan TYT utvecklat solvärmemarknaden för industrier i regionen så att de volymerna kan uppnås.

3. Materialförsörjning

Genom avtalet säkerställer Absolicon tillgång på patenterade komponenter och insatsvaror av hög kvalité som delvis tillverkas i Turket eller lokalt vid installationsplatsen.

Vid full produktion behöver produktionslinan köpa material för 100–150 miljoner kronor per år där 20% - 30% av inköpen kan komma att gå genom Absolicon och 70% - 80% från lokala underleverantörer. Utfallet för Absolicon beror i viss utsträckning på resultatet av Absolicons pågående materialsatsning.

Ramavtalet beskriver övergripande principer

Ramavtalet föreskriver de övergripande principerna för de separata avtal som skall upprättas, och vilka steg som skall tas innan ett bindande avtal för förvärv av produktionslinan kan tecknas. Det uppskattade värdet kan komma att ändras liksom slutgiltig utformning av produktionslinans produktionskapacitet. Absolicon uppskattar idag att försäljningsvärdet av avtalet ligger i nedre delen av intervallet 40-50 miljoner kronor.

Om TYT inte uppfyller sina åtaganden i varje steg förlorar de rätten att genomföra förvärvet och har då möjlighet att få tillbaka en del av köpeskillingen, dock aldrig för Absolicons havda kostnader.

Marknadspotential

Turkiet har god solinstrålning och industriella sektorer som passar Absolicons solvärmelösning. En tredjedel av branschernas slutliga energiförbrukning kommer från oljeprodukter. För att ersätta endast 10% av den industriella oljeförbrukningen beräknas marknadspotentialen för T160 solfångare vara nästan 2 miljoner kvadratmeter (1GW, motsvarande 350 000 solfångare).

Temiz Yaratici Teknolojiler (TYT) är ett turkiskt företag som utvecklar smarta och förnybara teknologier för en hållbar framtid. Företaget har erfarenhet av att utveckla och implementera innovativ teknik och projekt inom ny energiteknik som till exempel solceller och CSP-lösningar.

Samarbetet bygger på erfarenheten och kvalitén på leveranser från TYT. Företaget har av internationella institutioner tilldelats följande utmärkelser: Forbes lista över 30 under 30 (2017), MIT Technology Review som årets innovatör (2014).
Samarbetet grundas även i deras engagemang för en hållbar framtid.

De största segmenten av Absolicons teknik i regionen är:

• Livsmedelsindustri: Turkiet har en stor jordbrukssektor och livsmedelsindustri

• Gruvindustri: Mineraltillgångarna är stora och Turkiet har en växande gruvindustri

• Kemiindustri: Kemiindustrin är Turkiets tredje största exportsektor med tusentals industrier inom kemikalieproduktion, plast och petrokemi.

Nästa steg

Förhandlingarna inför undertecknandet av ramavtalet har i detta fall gått fort och samarbetet är fortfarande i ett tidigt skede. Diskussioner har just inletts om de första pilotinstallationerna av T160 i Turkiet. Nu sker mer detaljerad kontraktsskrivning och TYT skall genomgå Absolicons partnerutbildning. Betalning sker steg för steg på samma sätt som vid den tidigare försäljningen av produktionslinan till provinsen Sichuan.

Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-23 14:00 CET.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-35 08 00

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/ 

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare.Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar