Acosense - Halvårsrapport 2020

Report this content

SIFFROR I SAMMANDRAG

JANUARI – JUNI 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 971 kSEK (524) och avser försäljning och uthyrning av instrument
  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 241 kSEK (870) och avser i huvudsak bidrag 
  • Rörelseresultatet blev -3 755 kSEK (-5 370)
  • Resultatet per aktie blev -0,25 SEK (-0,85)

APRIL – JUNI 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 556 kSEK (36) och avser försäljning och uthyrning av instrument
  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 660 kSEK (566) och avser i huvudsak bidrag 
  • Rörelseresultatet blev -1 431 kSEK (-3 345)
  • Resultatet per aktie blev -0,10 SEK (-0,53)

KOMMENTARER TILL RESULTAT, BALANS OCH STÄLLNING JANUARI-JUNI 2020

Resultat

Nettoomsättning för perioden uppgick till 971 kSEK (524 kSEK) och består i huvudsak av försäljning och hyresintäkter för sålda instrument. Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 241 kSEK (870 kSEK) och avser i huvudsak bidrag från EU-projektet H2020. Rörelseresultatet uppgick till -3 755 kSEK (-5 370 kSEK). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till kostnader för teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personal och administrationskostnader samt kostnader för marknads- och affärsutvecklingsinsatser. Resultat per aktie uppgick till -0,25 SEK (-0,85 SEK) och medelantalet anställda till 9 (8) personer.

Kassaflöde och finansiell ställning

Periodens kassaflöde uppgick till -6 712 kSEK (-6 121 kSEK). Under perioden har utbetalningar från bidragssystem skett med 472 kSEK (911 kSEK). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5 304 kSEK (1 651 kSEK) och långfristiga räntebärande skulder till 2 740 kSEK (3 115 kSEK). Soliditeten var 6% (47%). Inga transaktioner med närstående har skett.

Förändringar i eget kapital

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 631 kSEK (8 319 kSEK). Under perioden har endast periodens resultat påverkat det egna kapitalet om -3 872 kSEK (-5 494 kSEK). Per balansdagen finns 15 778 548 (6 446 700) registrerade aktier med ett kvotvärde om 0,20 SEK. 

Det bör påpekas att om det redovisade egna kapitalet understiger halva aktiekapitalet (för närvarande 1 600 kSEK) har styrelsen skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning. I sådan balansräkning ska hänsyn tas till verkliga värden, vilka kan skilja sig markant från redovisade värden. Styrelsen utvärderar löpande huruvida det egna kapitalet verkligen är förbrukat. I analysen synliggörs att det finns betydande övervärden i bolaget och därmed konstateras att det egna kapitalet inte är förbrukat.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET 

Ett integrerat papper- och massabruk i Norrbotten beställde Acosense-instrument för att analysera torrhalten i tunnlut. Utöver det valde Stora Enso Skoghall att fortsätta samarbeta kring processanalys av massakvalitet vilket resulterade i ytterligare en order.

Ett nytt samarbete startades upp inom ramen för det pågående H2020-projektet. Det handlar om att Södra Cell Mönsterås tillsammans med Acosense ska kartlägga kokares drift och i och med det skall nya möjligheter för processoptimering identifieras. Målet är att uppnå stabilare kvalitet, öka råvaruutnyttjandet och minska energiåtgången nedströms i kemikalieåtervinningsprocessen.

Covid-19 genomsyrar kvartalet och många nya ställningstaganden har behövts. Acosense har genom den initiala delen av pandemin arbetat proaktivt och intensivt för att behålla sin kompetens, ha god säkerhet, arbetsmiljö och tryck i aktiviteterna i alla led. Omställningen har lett till en allt högre grad av digital närvaro och såhär långt har inga permitteringar eller stora justeringar i bolagets verksamhet krävts. 

Från totala besöksförbud hos våra kunder i början av kvartalet kan vi nu se en anpassning till en ny vardag där till exempel nyinstallationer i Sverige kan ske under kontrollerade former. Fortsättningsvis är det primärt digitala möten som är utgångspunkten men då installationer går att genomföra, i vart fall i Sverige, har Acosense installerat de flesta av de enheter som planerades under kvartalet. 

Acosense följer fortsatt utvecklingen noggrant och tar de åtgärder som krävs för att säkert bedriva verksamheten och generera värde för såväl kunder som ägare.

Som en preventiv åtgärd med tanke på vårens utveckling ansökte bolaget om ett brygglån från ALMI på 500 kSEK. Detta beviljades och betalades ut efter kvartalets utgång. Löptiden är 12 månader och räntan var vid beslutstillfället 4,70%. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALET 

Acosense meddelar att ett nytt samarbete med Stora Enso Skoghalls Bruk har initierats. Fokus ligger på processavsnittet bestrykning av kartong och att inom detta möjliggöra jämnare kvalitet och minskade kassationer till följd av bestrykningsproblem. I slutändan är resursoptimering, ekonomi och miljö viktiga resultataspekter. 

Tre kartongbruk deltar i samarbetet som är en del av det Horizon 2020 projekt som pågår under 2020 och 2021. Installationen i Skoghall genomförs efter sommaren.

Bolaget inledde under kvartal två en rekryteringsprocess för ekonomichefsrollen och denna är nu tillsatt. Johannes Landén har anställts som ny ekonomichef och tillträder sin tjänst i november. Utöver det har Per Andersson, med erfarenhet från noterade bolag, engagerats som rådgivare och support i finansiella frågor.

VD-ORD

Även om vi inte på något sätt varit opåverkade av de rådande omständigheterna så har vi kunnat hålla mer eller mindre samma fart framåt på de flesta områdena. Intresset från marknaden har inte avtagit och då vår huvudmarknad, den svenska, har varit förhållandevis aktiv ur ett internationellt perspektiv, har vi haft många fruktsamma möten under våren och sommaren. Vår aktivitet inom till exempel petrokemi och livsmedel börjar också leda till konkreta applikationsdiskussioner och flera offerter har gått ut. Som ett litet bolag med global marknad så har digitala lösningar alltid varit förstahandsalternativet för kommunikation och idag har även kunderna mognat på den punkten. Vi träffar kontinuerligt både befintliga och potentiella kunder, både lokalt och globalt. Vi ser också en gradvis anpassning till det nya normala och ser fram emot en mycket aktiv höst.

Den enda biten som påverkas markant är det ”sista” mötet innan själva affären. Få försäljningar genomförs utan det personliga mötet, där vi diskuterar applikationen och bygger upp förtroendet för varandra. Då rena säljmöten inte anses som kritiska är dessa fortsatt starkt begränsade hos de flesta kunder. Som en följd av att insikten kring den nya situationen ökat och vårens turbulens nu lagt sig något märker vi en gradvis lättnad, givet att rutiner som möjliggör säkra möten etableras. Installation och annat anses däremot som verksamhetskritiskt, varför de går att genomföra – så länge man har tydliga rutiner för fysisk distans och minimal kontakt med andra, vilket både vi på Acosense har rutiner för och alla de större industrier vi har arbetat med likaså. Att vår produkt går att driftsätta, underhålla och uppdatera på distans är en funktion som vi märker är mer och mer efterfrågad. Under första halvåret har vi lagt mycket energi på att göra saker från grunden. Kartlägga marknader kunder och behov och har därefter genomfört mängder av digitala möten samt uppföljningsmöten där merparten har varit på applikationsnivå, med offert som följd! Detta gör att vi har en diger lista att fortsatt bearbeta och följa upp på under hösten, vilket gör att vi ser ljust på hösten och vintern.

Bland annat skall det system vi sålde i vintras till ett kartongbruk i Storbritannien installeras, så fort situationen tillåter. Även på det kartongbruk i Barcelona, som är en av våra partners inom H2020-projektet, kommer instrument installeras, så fort det kan ske säkert.

Eftersom vi under våren skulle ha besökt en mässa i USA och en konferens i Brasilien så har vi passat på att synas lite extra mycket digitalt i dessa områden istället. Detta har lett till ett 10-tal möten med bruk i främst Nordamerika, något som kommer följas upp under hösten och vintern. Nordamerika är en ny marknad för oss och i dagsläget bearbetar vi inte den marknaden aktivt, däremot såg vi till att synas där eftersom även en inställd mässa gav möjlighet till exponering.

En anledning till att vi kunnat hålla hög fart framåt är de två större projekt vi just nu driver och där mycket av finansieringen finns och där vi nu, förhållandevis ostört, har kunnat fokusera på de verkligt viktiga sakerna i utvecklingen – och detta tillsammans med kunder så som Mönsterås, Skoghall och Bäckhammar här i Sverige samt CMPC och Arauco i Chile. Installationerna på Mönsterås och Bäckhammar blev klara innan sommaren och Skoghall kommer att installeras nu efter sommaren. Att bygga dessa relationer med kunder och ta fram tjänster och lösningar i dialog med dem är den bästa utvecklingen man kan tänka sig. Vidareutvecklingen av vår produkt går stadigt framåt och vi har idag en bättre lösning än förra året, och det slutar inte här. De steg vi ser framför oss kommer ytterligare att förenkla driftsättning vilket ökar marginalen. Då intresset kring våra lösningar är så högt och då de första delarna av projekten visat på den effekt man får har våra partners prioriterat våra gemensamma aktiviteter högt. Genom de framsteg vi gjort, samt kombinationen av vårt sätt att extrahera information från processen och den avancerad databehandling vi applicerar, har vi fått bekräftelse på att vår produkt fyller ett klart marknadsbehov samtidigt som de ekonomiska besparingarna skapar ett tydligt kundvärde.

Jag kan inte nog understryka hur skönt det har varit att ha två så stabila projekt med mängder av värdeskapande aktiviteter att falla tillbaka på, nu när tillvaron har skakats om lite. Att ha fått möjlighet att behålla all fantastisk kompetens, vårt fokus, farten framåt samt all positiv energi är mer eller mindre omöjligt att överskatta.

Vår CFO sedan nästan tre år Charlotta har valt att flytta från vårt vackra Göteborg och lämnar därmed över stafettpinnen till nya förmågor. Som ny CFO välkomnar vi Johannes med tidigare erfarenheter som revisor och transaktionsrådgivare på KPMG och EY. Med sin bakgrund kommer Johannes bli värdefull i att bygga en ekonomifunktion för framtiden samt att vara med och skapa en god och lönsam affär. Till sin hjälp har vi engagerat Per, nuvarande CFO på Gapwaves AB (publ), som kommer att supporta och stötta ledningen. Även om luckan efter Charlotta blir svår att fylla känns det mycket bra att ha ett så kompetent team på plats. Per börjar i september medan Johannes tillträder senare i höst.

Karl Nilsson

VD

 

RESULTATRÄKNING (kSEK)

Apr-jun Apr-jun Ack Ack Helår
Belopp i kSEK 2020 2019 2020 2019 2019
Nettoomsättning 556 36 971 524 1 247
Övriga rörelseintäkter 1 660 566 3 241 870 2 668
Rörelsens kostnader -3 647 -3 947 -7 967 -6 763 -12 904
Rörelseresultat -1 431 -3 345 -3 755 -5 370 -8 988
 
Resultat från finansiella poster -87 -61 -117 -125 -273
Periodens resultat -1 518 -3 406 -3 872 -5 494 -9 261
Resultat efter skatt per aktie (SEK) -0,10 -0,53 -0,25 -0,85 -0,59
 

BALANSRÄKNING (kSEK)

Belopp i kSEK 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
 
Immateriella anläggningstillgångar 619 933 542
Materiella anläggningstillgångar 493 217 418
Varulager 1 402 417 729
Kortfristiga fordringar 3 188 14 464 2 149
Kassa och bank 5 304 1 651 12 016
Summa tillgångar 11 006 17 682 15 853
 
Eget kapital  631 8 319 4 502
Långfristiga skulder 2 740 3 115 2 069
Kortfristiga skulder  7 635 6 249 9 282
Summa eget kapital och skulder 11 006 17 682 15 853 
 

KASSAFLÖDESANALYS (kSEK)

Jan-jun
2020
Jan-jun 2019 Helår
2019
Kassaflöde från löpande verksamhet   
Rörelseresultat -3 755 -5 370 -8 988
Avskrivningar 256 630 1 438
Resultat från finansiella poster -117 -125 -273
-3 616 -4 864 -7 824
 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning (-) Minskning (+) av varulager -657 -22 -334
Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar  -943 -122 -1 338
Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder -1 743 1 843 4 876
-3 344 1 698 3 204
 
Kassaflöde från investeringsverksamhet   
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -232 -56 -217
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -192 -15 -471
-424 -71 -688
 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet   
Upptagna lån och amortering 671 -250 -1 296
Nyemission 0 0 10 848
Emissionskostnader 0 -2 634 0
671 -2 884 9 552
Periodens kassaflöde -6 712 -6 121 4 244
Ingående kassa och bank 12 016 7 772 7 772
Utgående kassa och bank 5 304 1 651 12 016
 

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (kSEK)

Aktiekapital Bundet Fritt Summa
eget kapital eget kapital eget kapital
Ingående balans 2019-01-01 1 289 31 1 596 2 916
Utvecklingsfond -10 10 0
Periodens resultat -9 261 -9 261
Nyemission 1 866 8 981 10 847
Utgående balans 2019-12-31 3 155 21 1 326 4 502
Ingående balans 2020-01-01 3 155 21 1 326 4 502
Periodens resultat  -3 871 -3 871
Utgående balans 2020-06-30 3 155 21 -2 545 631
 

Förändringar i eget kapital

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 631 kSEK (8 319 kSEK). Under perioden har endast periodens resultat påverkat det egna kapitalet om -3 872 kSEK (-5 494 kSEK).

I samband med 2019 års emission emitterades 9 331 848 teckningsoptioner. Villkoren innefattar att tre (3) optioner ger rätt att teckna ytterligare en (1) aktie under perioden 1 september 2020 till den 30 september 2020 till ett pris om 1,75 SEK per aktie. Om teckningsoptionerna avseende TO1 nyttjas fullt ut, kommer ytterligare ca 5,4 MSEK att tillföras bolaget. 

Närmare information om villkor och förfarande för utnyttjande av teckningsoptionen lämnas i separat pressmeddelande i närtid.

 

OM BOLAGET

Acosense AB (publ- noterat på Spotlight Stockmarket) grundades 2009. Acosense AB utvecklar, tillverkar och säljer mätinstrumentet med tillhörande tjänster. Instrumentet är en innovation som ger kunden kontinuerlig information om svåranalyserade kemiska och biologiska industrivätskor. Analysmetoden med tillhörande patent utvecklades initialt av ABB.

Användningen av bolagets produkter ger kunden möjlighet att reducera produktionskostnaderna, öka produktiviteten, sänka energikostnaderna, bättre utnyttja råvarorna och säkerställa en högre produktkvalitet genom att kontinuerligt övervaka flödet i produktionen. 

Acosense har fortsatt att följa sin uttalade strategi med fokus på applikationer inom skogsindustrin, framför allt hos massabruken där tekniken kan bidra till stora energibesparingar samt förbättrad produktivitet, säkerhet och kvalitet. Förutom installationer inom massa och pappersindustrin har även installationer gjorts inom kemiindustrin, livsmedelsindustrin och på vatten- och avloppsverk. 2019 beviljades en ATEX-certifiering vilket öppnar upp möjligheten för expansion till nya marknader såsom till exempelvis petrokemi och delar av kemiindustrin.

 

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Acosense har en unik produkt som ger kunder inom en rad olika industrisegment stora energi- och resursbesparingar samt värdefulla processdata. Då bolagets huvudsakliga verksamhet är att kommersialisera och nyttiggöra ny teknik bör det noteras att detta är förknippat med tekniska och marknadsmässiga risker såväl som organisatoriska utmaningar. För företag som Acosense som ännu inte uppnått lönsamhet finns risker beträffande finansiering. Styrelsen gör löpande bedömningar av de risker och faktorer som kan påverka bolagets verksamhet och lönsamhet. Hur Covid-19 i slutändan påverkar bolagets planer och verksamhet är svårt att förutse.  

Med en unik produkt, ett utökat och kompetent team och ett stort antal applikationsmöjligheter ser styrelsen positivt på framtiden. 

 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av värderingsprinciperna i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport för Q3 kommer att publiceras den 30 november 2020.

För ytterligare information kontakta:

VD Karl Nilsson 0705-785677, E-post: karl.nilsson@acosense.com

MIC

Denna information är sådan information som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-08-28.

Göteborg 2020-08-28

Styrelsen

För ytterliggare information
Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån dels Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt förändringar i processen som sådan. Teknikplattformen är icke-invasiv, är alltså inte är i kontakt med själva vätskan, varför kunder enkelt kan nå helt nya nivåer av processoptimering - utan ingrepp i processen.

www.acosense.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar