Acosense AB (Publ): Kallelse till årsstämma

Report this content

Aktieägarna i Acosense AB (publ), org.nr 556790-4981 (”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2020 klockan 17.00 på Collection Hotell Odin, Odinsgatan 6, Göteborg.

Mellan klockan 16.30 och 17:00 sker inskrivning.

I syfte att värna om aktieägarnas, styrelsen och medarbetarnas hälsa har styrelse fattat följande beslut för genomförandet av årsstämman:

 • Inregistrering kommer ske först en halvtimme innan stämmans påbörjande och aktieägare ombeds att vänta utomhus fram till dess för att minska smittspridningen,
 • Ingen dryck eller annan förtäring kommer erbjudas,
 • Bolagets VD kommer inte hålla något anförande under årsstämman. VD:s anförande kommer istället att spelas in och göras offentligt på www.acosense.com
 • Antalet närvarande icke aktieägare, styrelseledamöter och medlemmar av företagsledningen, kommer att begränsas,
 • Årsstämman kommer minimeras i tid, dock ej på sådant sätt att aktieägares rättigheter inskränks. Bolaget ber såväl aktieägare som ombud att vara extra uppmärksamma för att undvika smittspridning.
 • Medverkan via digitala medier (efter anmälan) kommer att vara möjligt, dock medger nuvarande bolagsordning inte digital röstning.

Aktieägare som upplever sjukdomssymptom, om än milda, eller är del av en riskgrupp ombeds att utse ombud som kan tillvarata deras rättigheter vid årsstämman.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 april 2020, dels anmäla sig hos Bolaget senast klockan 16.00 den 28 april 2020 per e-post till info@acosense.com eller genom brev till adress Acosense AB, Stampgatan 20, 411 01 Göteborg. De som önskar delta via digitala medier erhåller anslutningsuppgifter efter anmälan.

Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 28 april 2020 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta vid stämman. 

Ombud

Aktieägare som avser låta sig företrädas av ombud skall utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten, som skall företes i original på stämman, får inte vara äldre än fem år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovan angiven adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande 
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning för stämman
 7. Anförande av Bolagets verkställande direktör
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning; jämväl för koncernen
  2. disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
 11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisor
 14. Val av styrelseordförande
 15. Beslut om valberedning
 16. Styrelsens förslag till beslut om ändrad bolagsordning
 17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 18. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag:

Punkt 9b: disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Punkt 16: Styrelsens förslag till beslut om ändrad bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning enligt bifogat förslag. Ändringarna berör aktiekapital och antal aktier enligt följande:

Tidigare belopp och antal            Föreslaget belopp och antal

Aktiekapital
1 250 000 – 5 000 000 kr             2 500 000 – 10 000 000 kr

Antal aktier
6 250 000 – 25 000 000              12 250 000 – 50 000 000

Punkt 17: Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.  Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. För det fall emissionsbeslut fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som emitteras, vid fullt utnyttjande, högst uppgå till 15 000 000 aktier. 

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt utöka Bolagets aktieägarkrets. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Valberedningens förslag till årsstämman i Acosense AB den 5 maj 2020:

Valberedning:

Valberedningen har bestått av representanter för de fem största ägarna, Fredrik Sanell (Chalmers), Peter Eriksson (Divergensia), Lars-Olof Gustavsson (privat), Magnus Nilsson (Regere och privat) och Peter Löfgren (ABB) med Fredrik Sanell som ordförande. Nuvarande styrelseordförande Ingvar Andersson har deltagit i arbetet.

Antal ledamöter:

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter.

Arvode till styrelse och revisorer:

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för 2020 utgår med 140 000 kr till styrelsens ordförande och 70 000 kr till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisorerna skall erläggas enligt löpande räkning.

Om styrelseordförande eller ledamöter genomför uppdrag utöver styrelsearbete för bolaget på bolagets initiativ utgår arvode med 10 000 kr för heldag och 5 000 kr för halvdag plus faktiska resekostnader.

Styrelse:

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter utses:

 • Ingvar Andersson    (omval)
 • Peter Eriksson         (omval)
 • Peter Sprigg             (nyval
 • Per Zellman              (omval)

Ledamöterna Lars-Olof Gustavsson och Peter Löfgren har avböjt omval.

Ordförande:

Valberedningen föreslår att till ordförande utses:

 • Ingvar Andersson    (omval)

Revisor:

Valberedningen föreslår att till revisorer utses:

 • Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Thomas Nilsson(omval)

Peter Sprigg har gedigen företagsledarerfarenhet från mindre företag, framförallt inom marknadsföring och försäljning. Peter är nytillträdd verkställande direktör för verkstadsbolaget Precomp Solutions AB (publ) i Ulricehamn. Peter är även styrelseledamot i Ulricehamns Sparbank och Ulricehamn Energi.

Övrig information

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.acosense.com, och kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. 

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 16 och 17 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________________

Göteborg i april 2020

Acosense AB (publ) 

Styrelsen

För ytterliggare information

Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Kort om Acosense

Acosense AB (publ) affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån dels Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt förändringar i processen som sådan. Teknikplattformen är icke-invasiv, är alltså inte är i kontakt med själva vätskan, varför kunder enkelt kan nå helt nya nivåer av processoptimering - utan ingrepp i processen.

Prenumerera

Dokument & länkar