ACOSENSE ERHÅLLER FULL FINANSIERING FRÅN TECKNINGSOPTIONSINLÖSEN AV SERIE TO 2

Report this content

Torsdagen den 30 september 2021 var den sista dagen i nyttjandeperioden för Acosense AB:s (”Acosense” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”). Totalt nyttjades 6 742 008 TO 2, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 86,44 procent. Före nyttjandeperioden avtalade Bolaget dessutom om garantiteckning från externa investerare avseende de optioner som eventuellt ej utnyttjas. Resterande cirka 13,56 procent av TO 2 kommer därmed att tecknas av dessa externa investerare. Teckning sker genom en riktad nyemission av aktier till den fastställda kursen för TO 2. Acosense tillförs därmed totalt cirka 8,03 MSEK före emissionskostnader, motsvarande 100 procent av TO 2.

”Vi är mycket glada över det förtroende som visats oss. Finansieringen gör det möjligt att ytterligare stärka vår position som innovationsledare och ger oss möjligheten att vidareutveckla vår produktportfölj och därmed värdet vi kan ge våra kunder. Acosense befinner sig i en oerhört spännande fas och med ett betydande intresse från marknaden och för vår unika produkt står vi nu välkapitaliserade för att arbeta vidare mot både nära förestående samt långsiktiga värdeskapande aktiviteter.” säger Karl Nilsson, VD för Acosense

Optionsinlösen av TO 2 samt riktad nyemission

Totalt har 6 742 008 TO 2 nyttjats, motsvarande en teckningsgrad om cirka 86,44 procent. Inom ramen för tidigare kommunicerat garantiåtagande har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 18 maj 2021, beslutat om genomförande av en riktad nyemission om 1 058 040 aktier till de parter som ingått avtal om garantiåtagande. Teckningskursen i den riktade nyemissionen sker till den fastställda kursen för TO 2 1:03 SEK. Genom TO 2 och den riktade nyemissionen tillförs Acosense cirka 8,03 MSEK före emissionskostnader, motsvarande 100 procent av TO 2. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK. När aktierna från TO 2 och den riktade nyemissionen är registrerade hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 31 200 194 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 248 008,24 SEK.

Tecknare i den riktade emissionen

Namn Tilldelat antal aktier
Råsunda Förvaltning AB 926 346
Kommandoran AB 131 694

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Acosense i samband med kapitaliseringen.

För ytterliggare information
Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Johannes Landén, CFO
Acosense AB
Telefon: 0706 – 32 42 02
E-post: johannes.landen@acosense.com

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.

Prenumerera

Dokument & länkar