Anställda samt styrelseledamot i Acosense köper teckningsoptioner av serie TO 2

Report this content

Acosense meddelar att ledning, anställda samt nyinvald styrelseledamot har köpt 405 000 teckningsoptioner av serie TO 2. Säljare av optionerna var Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola och köpeskilling uppgick till 36 öre per option. Priset beräknades på ett 10-dagar volymvägt snittpris.

Optionerna kommer tillfälligt att registreras hos styrelseordförande Ingvar Andersson varpå dessa sedan kommer att distribueras ut till respektive köpare.
Teckningsoptionerna av serie TO2 gavs ut till samtliga aktieägare i samband med den riktade nyemissionen i december 2020. Varje option berättigar innehavaren att under perioden 16 – 30 september 2021 teckna en ny aktie till en teckningskurs om 60% av det volymvägda genomsnittspriset på aktien under perioden 10 augusti – 10 september 2021. Optionen handlas under tickern "ACOS TO2".

 

"Vi har under en period arbetat med att ta fram ett optionsprogram för att öka ägandet bland personalen, och att vi nu tillsammans med vår största ägare tagit fram en lösning på ett sådant program är oerhört glädjande. Vi är ett starkt team av engagerade medarbetare och att nästintill alla i bolaget valde att delta är ett starkt kvitto på tilltron till vår teknik och till Acosense framtid." säger Karl Nilsson, VD

 

"Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola ser ett stort värde i att så många inom Acosense visat intresse för att förvärva optioner. Att hålla en del av våra optioner tillgängliga för Bolagets personal var därför en självklarhet då det skapar ett starkt incitament för de anställda att fortsätta driva bolaget framåt.", säger Fredrik Sanell, Investeringsansvarig på Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola

För ytterliggare information
Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Johannes Landén, CFO
Acosense AB
Telefon: 0706 – 32 42 02
E-post: johannes.landen@acosense.com

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.

Prenumerera

Dokument & länkar