Kallelse till årsstämma 2022 i Acosense AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Acosense AB (publ), 556790–4981 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 maj 2022 klockan 18.00 på Restaurang Ullevigatan, Ullevigatan 17-19, 411 40 Göteborg. Parkering finns i anslutning till lokalen. Lättare tilltugg kommer att erbjudas i samband med årsstämman.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 6 maj 2022 och dels anmäla sig hos Bolaget senast klockan 12.00 måndagen den 9 maj 2022 per e-post till jessicka.magnusson@acosense.com, eller genom brev under adress Acosense AB, Stampgatan 20A, 411 01 Göteborg. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB per fredagen den 6 maj 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste instruera förvaltaren därom.

OMBUD M.M.

Aktieägare som skall företrädas av ombud skall utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten, som skall företes i original på stämman, får inte vara äldre än två år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovan angiven adress i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning för stämman.
 7. Anförande av Bolagets verkställande direktör
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 9. Beslut om:
  A. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  B. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  C. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 12. Val till styrelse.
 13. Val av revisor
 14. Val av styrelseordförande
 15. Beslut om valberedning
 16. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 17. Stämmans avslutande.

Punkt 2 - Förslag till val av ordförande vid stämman

Styrelsen har föreslagit att Ingvar Andersson, Bolagets nuvarande ordförande, ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 4 - Förslag till val av justeringsmän

Styrelsen föreslår att Peter Eriksson och Karl Nilsson, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 9.B - Förslag till dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust 

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att Bolagets medel till förfogande, inklusive årets förlust, balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Förslag om antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter, och att en revisionsfirma utses.

Punkt 11 - Förslag till arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för 2022 utgår med 140 000 kr till styrelsens ordförande och 70 000 kr till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisorerna skall erläggas enligt löpande räkning.

Om styrelseordförande eller ledamöter genomför uppdrag utöver styrelsearbete för bolaget på bolagets initiativ utgår arvode med 10 000 kr för heldag och 5 000 kr för halvdag plus faktiska resekostnader.

Punkt 12 - Förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter utses:

 • Lars Alervall                                              (Nyval)
 • Peter Eriksson                                           (omval)
 • Lottie Lind                                                  (omval)
 • Peter Sprigg                                              (omval)
 • Marie Landfors                                          (nyval)

Ledamoten Ingvar Andersson lämnar styrelsen.

Lars Alervall har en roll som Senior Advisor som innefattar styrelse- samt konsultuppdrag inom industri och finans. Han kännetecknas av att ha ett starkt resultat- och säljfokus. Efter Civilekonomexamen har Lars huvudsakligen verkat inom bank, Nordea och Danske Bank, i olika befattningar med inriktning på företag.

Marie Landfors är civilingenjör i kemiteknik från KTH med inriktning massa- och pappersteknik. Marie jobbar idag som interimschef och styrelseledamot, och har en lång erfarenhet från ledande roller inom framförallt kommersiell utveckling i internationella teknikbolag.

Punkt 13 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att till revisorer utses:

 • Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Linda Sallander                  (omval av byrå, nyval av huvudansvarig revisor)

Linda Sallander är auktoriserad revisor och partner på EY Göteborg. Linda har arbetat 14 år i yrket och arbetar med bolag i både noterad och onoterad miljö. Linda har en bred erfarenhet och arbetar med bolag inom en rad olika branscher, i både lokal och internationell miljö. Linda arbetar med flertalet bolag inom forskning och utveckling och bolag som är under uppstartsfas.

Punkt 14 – Val av ordförande

Valberedningen föreslår att till ordförande utses:

 • Lars Alervall                                              (nyval)

Punkt 15 – Beslut om valberedning

Styrelsen föreslår att valberedning bildas av representanter för de tre största ägarna.

Punkt 16 - Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. För det fall emissionsbeslut fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som emitteras, vid fullt utnyttjande, högst uppgå till 20 000 000 aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt utöka Bolagets aktieägarkrets. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.Acosense.com, senast tre veckor före dagen för årsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

För ytterliggare information
Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Johannes Landén, CFO
Acosense AB
Telefon: 0706 – 32 42 02
E-post: johannes.landen@acosense.com

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.