Acrinova beslutar om förvärv av fastigheter i Trelleborg

Report this content

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att styrelsen fattat beslut, förutsatt godkännande från extra bolagsstämma, om förvärv av tre fastigheter. Förvärvsobjekten utgörs samtliga av så kallade enfastighetsbolag innebärande att den huvudsakliga tillgången i respektive bolag utgörs av en fastighet. De aktuella fastigheterna är Trävaran 3, Lavetten 38 samt Trävaran 12, samtliga kommersiella fastigheter belägna i Trelleborgs kommun. Acrinova kommer att förvärva samtliga aktier i två stycken bolag; Tommarps Fastighets Aktiebolag och Fastighets AB Lavetten 38, samt 50 % av aktierna i bolaget Fastighets AB Trävaran 12, av Malmöhus Invest AB. Genom det tilltänkta förvärvet kommer Acrinova att utöka sitt fastighetsbestånd med cirka 13 %. Kallelse till extra bolagsstämma är planerad att publiceras inom kort. På denna stämma föreslås, förutom ovan nämnda fastighetsförvärv, även beslut om bland annat ändring av bolagsordning, beslut om riktad emission, beslut om aktieuppdelning (3:1) och beslut om införande av ett incitamentsprogram. För mer information om besluten, inklusive motivering till avsteg från aktieägarnas företrädesrätt, hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämma.

Mer om de aktuella fastigheterna och det beslutade förvärvet

De aktuella fastigheterna är Trävaran 3, Lavetten 38 samt Trävaran 12, vilka samtliga är kommersiella fastigheter belägna i Trelleborgs kommun. Trävaran 3 huserar idag Trelleborgsfilialen av byggvarukejdan Byggmax och har ett marknadsvärde om 12 MSEK. Lavetten 38 är en i dagsläget tom lagerfastighet där Acrinovas styrelse ser en god utvecklingspotential. Denna fastighet har ett marknadsvärde om 6 MSEK. Den tredje fastigheten (Trävaran 12), som Acrinova kommer förvärva till 50 %, utgörs av en sportanläggning med gym och padelbanor. Denna fastighet har ett marknadsvärde om 51 MSEK. Samtliga värderingar ovan är oberoende och är utförda av Civ. Ing. Olle Winroth på Forum Fastighetsekonomi AB. Den totala köpeskillingen för de tre förvärven är fastställd till totalt 8 946 548 SEK, vilken är planerad att betalas dels kontant
(5 446 548 SEK) dels genom en riktad nyemission av högst 150 000 aktier (med ett avtalat värde om totalt 3 500 000 SEK, beräknat efter den aktieuppdelning som är föreslagen att beslutas om på kommande extra bolagsstämma) i Acrinova till Malmöhus Invest AB.
Priset enligt ovan baseras på ett överenskommet värde som grundar sig i dels de inhämtade externa värderingarna och dels avtalsförhandlingar parterna emellan.

VD Ulf Wallén kommenterar: 

”Acrinova befinner sig idag i tillväxt och vår ambition är att under kommande år kraftigt expandera vår närvaro och vårt fastighetsbestånd i södra Sverige. Genom detta beslut av fastighetsförvärv kommer vi väsentligt utöka vårt bestånd i Trelleborgs kommun, dels med fastigheter i vilka det redan idag bedrivs omfattande kommersiella verksamheter i och dels med en fastighet som vi ser en mycket god framtida potential i.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD,

0708-30 79 90  

ulf.wallen@acrinova.se 

www.acrinova.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019.                                                                     

Prenumerera

Dokument & länkar