Acrinova uppdaterar sina finansiella målsättningar

Report this content

Acrinova AB (publ) (”Acrinova” eller ”Bolaget) meddelar idag de finansiella mål som styrelsen har fastslagit för de närmaste åren.

Acrinova befinner sig idag i substantiell tillväxt och har varit så de senaste fem åren.
Med anledning av pågående expansion och utveckling har styrelsen förnyat Bolagets finansiella målsättningar så att de reflekterar Bolagets ambition för de kommande fem åren.

Målsättningar
Acrinova har idag ett fastighetsvärde om cirka 900 MSEK. Målsättningen avseende fastighetsvärde är att det vid utgången av 2021 ska uppgå till cirka 1,5 miljarder SEK, för att därefter öka till cirka 4 miljarder SEK vid utgången av 2025. Acrinova skall med bibehållen finansiell stabilitet växa genom förvärv av fastigheter samt utveckling av det ägda fastighetsbeståndet, nyproduktion och projektutveckling.

Nyckeltal per 2020-12-31

  • Soliditet 47%
  • Belåningsgraden (LTV) 53%
  • Räntetäckningsgraden var under 2020 2,5 gånger

Acrinova kommer att redovisa utfallet av viktiga finansiella och fastighetsrelaterade nyckeltal i samband med kvartalsrapporterna.

VD Ulf Wallén kommenterar:
”Acrinova har befunnit sig i kraftig tillväxt de senaste fem åren och 2020 var vårt bästa år hittills. Vår ambition är att fortsatt expandera vår fastighetsverksamhet även de kommande åren. Styrelsen och ledningen uppdaterar bolagets målsättningar för kommande år. Målet är att växa till ett bolag med 4 miljarder i fastighetsvärde om fem år. Tillväxten skall ske med god lönsamhet och bibehållen stabil finansiell ställning. Jag ser mycket ljust på Acrinovas framtid och hoppas att så många som möjligt vill följa vår resa framåt!”

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post:
ca@skmg.se

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar