• news.cision.com/
  • Acrinova/
  • Acrinovas styrelse föreslår riktad emission om cirka 56 MSEK samt ett förvärv av fastighet i Helsingborg

Acrinovas styrelse föreslår riktad emission om cirka 56 MSEK samt ett förvärv av fastighet i Helsingborg

Report this content

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolagets styrelse föreslår en riktad kontantemission till Svedulf Fastighets AB om totalt 2 500 000 aktier för 22,50 SEK per aktie, motsvarande en emissionslikvid om cirka 56 MSEK. Acrinova meddelar även att bolaget har ingått en avsiktsförklaring med JAH Fastighets AB om förvärv av fastigheten Helsingborg Olympiaden 15 i Helsingborgs kommun. Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 37 MSEK, varav cirka 15 MSEK kommer att finansieras i form av en riktad emission av 625 000 aktier i Acrinova till säljaren om 24 SEK per aktie, och resterande 22 MSEK betalas kontant från dels Acrinovas egna kassa och dels genom banklån. Acrinova avser att inom kort kalla till en extra bolagsstämma där dels förslaget om den riktade emissionen till Svedulf Fastighets AB och dels den riktade emissionen till JAH Fastighets AB med anledning av det planerade fastighetsförvärvet ska föreslås till beslut av Acrinovas aktieägare.

Om den riktade emissionen till Svedulf Fastighets AB
Acrinovas styrelse har beslutat att, förutsatt godkännande på extra bolagstämma, genomföra en riktad emission av totalt 2 500 000 aktier i Acrinova till Svedulf Fastighets AB, till ett pris om 22,50 SEK per aktie. Detta innebär en total emissionslikvid om 56 250 000 SEK. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att stärka ägarbasen dels genom att bredda basen av större ägare, dels vidare genom att möjliggöra aktieägande för en ny strategisk investerare med särskilt intresse i bolaget, samt att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för bolaget, attraktiva villkor (särskilt sett till tids- och kostnadsaspekten för genomförandet av kapitaliseringen). Genom nyemissionen tillförs bolaget rörelsekapital vilket kan användas i syfte att arbeta mot satta målsättningar, på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och därmed stärka Acrinovas finansiella ställning. Aspekterna ovan samt det rådande marknadsförhållandet har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för bolaget och aktieägarna på sikt. Teckningskursen har fastställts till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Baserat på idag registrerat aktiekapital medför denna riktade emission en utspädning om cirka 14,4 % för Acrinovas befintliga aktieägare.

Om förvärv av fastigheten Helsingborg Olympiaden 15
Tomtens areal uppgår till 12 361 kvadratmeter och bebyggelse upptar knappt hälften av tomten. Tomten är bebyggt med en lagerbyggnad med tillhörande kontors- och personalutrymmen. Ombyggnad till nuvarande verksamhet som kyllager gjordes år 2004/2005. Köpeskillingen för fastigheten uppgår till totalt 37 MSEK. Av dessa 37 MSEK kommer 15 MSEK att finansieras genom en riktad emission av 625 000 aktier i Acrinova till säljaren JAH Fastighets AB, med ett pris om 24 SEK per aktie. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att möjliggöra för styrelsen i Bolaget att fullgöra det planerade aktieöverlåtelseavtalet, vilket medför att Acrinova kommer att kunna utöka sitt fastighetsbestånd med cirka 6 % i en prioriterad ort som passar bra in i det nuvarande fastighetsbeståndet. Förvärvet bedöms av styrelsen vara till gagn för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen anser följaktligen sammantaget att nyemissionen bidrar till att skapa värde för Bolagets aktieägare. Baserat på idag registrerat aktiekapital medför denna riktade emission en utspädning om cirka 4 % för Acrinovas befintliga aktieägare. Aktieöverlåtelseavtalet är planerat att ingås senast 20 december 2019. Resterande köpeskilling om 22 MSEK är planerad att betalas kontant från dels Acrinovas egna kassa och dels genom banklån.

VD Ulf Wallén kommenterar:
”Först och främst är vi mycket glada över att få in Svedulf Fastighets AB som ny strategisk delägare i Acrinova. Alf Svedulf, huvudägare i Svedulf Fastighets AB, har en lång och mycket gedigen bakgrund i skånskt näringsliv och har byggt upp flera framgångsrika verksamheter genom åren. Att få in en strategisk ägare med dessa kvaliteter kommer definitivt att vara Acrinova till gagn i vår fortsatta utveckling. Kapitalet som vi tillförs kommer dessutom möjliggöra ännu fler investeringar i nya fastigheter, vilket är kärnan i vår verksamhet. Vi kan idag dessutom meddela ännu ett planerat fastighetsförvärv i Helsingborg. Helsingborg tillhör en av våra prioriterade orter där vi har en mycket bra lokalkännedom och fastigheten vi nu planerar att förvärva är en industrifastighet där det redan idag bedrivs kommersiell verksamhet. Detta kommer därmed bli ytterligare ett tillskott till våra löpande hyres- och förvaltningsintäkter.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2019. 

Prenumerera

Dokument & länkar