Avstämningsdag för aktieuppdelning (split) i Acrinova fastställd till 3 juli 2018

Extra bolagsstämman i Acrinova AB (publ) den 24 juni 2019 beslutade om en aktieuppdelning (split) av de befintliga utestående 4 891 228 aktierna i förhållande 3:1, till 14 673 684 aktier med ett nytt kvotvärde om 1/3 krona. Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdagen för uppdelningen av aktierna.

Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska vara onsdagen den 3 juli 2019, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är måndagen den 1 juli 2019. Första dag för handel med uppdelade aktier är tisdagen den 2 juli 2019. Uppdelningen sker automatiskt och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

I samband med aktieuppdelningen kommer aktien i Acrinova att få en ny ISIN-kod. Den nya ISIN-koden är SE0007306188.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90  
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Om oss

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö.

Prenumerera

Dokument & länkar