Information avseende Acrinovas beslut om att införa två nya aktieslag

Report this content

Extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ) (”Acrinova” eller ”Bolaget”) beslöt idag den 1 mars 2021 att införa två nya aktieslag, en serie A-aktier samt en serie B-aktier. Nuvarande utestående aktier kommer vara aktier av serie A och nya aktier av serie B kommer emitteras genom fondemission. Efter verkställande av fondemissionen kommer de tidigare existerande 20 647 535 aktierna utgöras av A-aktier, envar med tio (10) röster, medan de nya 20 647 535 aktierna utgörs av B-aktier, envar med en (1) röst. Avstämningsdag för att få rätt att erhålla de nya B-aktierna till sina VP-konton/förvaltarregistrerade depåer är den 19 mars 2021

Med anledning av beslutet följer förtydligande information:

  • Sista dag för handel med nuvarande aktieslag (blivande serie A) inklusive rätt till en (1) ny aktie av serie B per varje en (1) nuvarande aktie är den 17 mars 2021. Som aktieägare behövs ingen aktiv åtgärd för att ta del av fondemissionen.
  • Första dag för handel exklusive rätt till nya B-aktier är den 18 mars 2021.
  • Avstämningsdagen för fondemissionen är den 19 mars 2021. Aktieägare som vill erhålla B-aktier skall på avstämningsdagen vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen.
  • Nuvarande aktier (blivande serie A) kommer handlas utan avbrott på Nasdaq First North Premier Growth Market.
  • Första dag för handel med de nyemitterade B-aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market väntas vara den 22 mars 2021.
  • Befintliga aktier i Acrinova kommer framgent att vara aktier av serie A under den nya ISIN-koden SE0015660014 samt handlas under kortnamnet ACRI A. Första dag för handel med ACRI A under den nya ISIN-koden är den 5 mars 2021.
  • ISIN-koden för den kommande aktien av serie B är SE0015660030 och aktien kommer att handlas under kortnamnet ACRI B.
  • Aktier av serie A kommer framöver att medföra tio (10) röster medan aktie av serie B kommer att medföra en (1) röst.
  • Efter fondemissionen har Bolaget totalt 41 295 070 aktier, varav 20 647 535 aktier av serie A och 20 647 535 aktier av serie B samt totalt 227 122 885 röster.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
ca@skmg.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Prenumerera

Dokument & länkar