Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

Report this content

Aktieägare i Acrinova AB (publ) kallas till årsstämma den 27 april 2018 kl. 09.00. Plats: Tåstrupsgatan 2 i Ängelholm

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Val av en eller två justeringsmän

 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 5. Framläggande och godkännande av dagordningen som framgår av kallelsen

 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

 7. Beslut om

  • a. fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,

  • b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust,

  • c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och VD.

 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och revisorer och revisorssuppleanter

 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter

 11. Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission

 12. Antagande av ny bolagsordning

 13. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

 14. Avslutande av årsstämman

  Beslutsförslag

  Punkt 7(b)           Vinstdisposition

  Utdelning för räkenskapsåret 2017 lämnas med 1,60 kr per aktie att uppdelas på två utbetalningstillfällen om vardera 0,80 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen föreslås vara 2 maj 2018 och avstämningsdag för andra utbetalningen 1 november 2018.

  Punkt 11              Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission

  Beslut att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av högst 2 500 000 aktier (eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier som berättigar till konvertering/nyteckning av aktier innebärandes rätt till motsvarande antal aktier); med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och apport; och med övriga detaljerade villkor. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna söka kapital även hos externa investerare. För att inte missgynna nuvarande aktieägare bör emissionskursen bestämmas till det värde på aktierna som styrelsen anser gälla.

  Punkt 12              Ny bolagsordning

  Ändring innebärandes att styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

  Rätt att delta på årsstämman och anmälan

  Rätt att delta på årsstämman har aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 april 2018, dels senast kl. 12.00 den 21 april 2018 anmäler sin avsikt att delta till bolaget per post på adress Acrinova AB (publ), Krusegränd 42 b, 212 25 Malmö eller per e-mail på info@acrinova.se. Ange fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakt (original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Notera att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyss nämnda aktiebok senast fredagen 20 april 2018.

  Förvaltarregistrerade aktier

  Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 21 april 2018. Förvaltaren måste i god tid före den 21 april 2018 få besked om att ombesörja sådan s k rösträttsregistrering.

  Ombud m.m.

  Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmaktsformulär och formulär för poströstning hålls tillgängliga på www.acrinova.se tre veckor före stämman.

  Upplysningar

  Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

  Handlingar

  Årsredovisning, revisionsberättelse och yttrande från styrelsen hålls tillgängliga på Tåstrupsgatan 2 i Ängelholm från den 6 april 2018. Handlingarna finns samtidigt tillgängliga på www.acrinova.se. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

  Ängelholm den 23 mars 2018

  STYRELSEN

Prenumerera

Dokument & länkar