Kallelse till extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Acrinova AB (publ), 556984-0910, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 december kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, Krusegränd 42 B, i Malmö.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 14 december 2019 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 13 december 2019), och 
 •  anmäla sig till bolaget senast måndagen den 16 december 2019 skriftligen till Acrinova AB (publ), Krusegränd 42 b, 212 25 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 0709 22 60 35 eller per e-post info@acrinova.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 13 december 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.acrinova.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 14 823 684 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om riktad nyemission.
 8. Beslut om riktad nyemission.
 9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om riktad emission (punkt 7)
Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman att fatta beslut om en riktad nyemission om högst 56 250 000 kronor. Genom nyemissionen ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 833 333,333334 kronor genom utgivande av 2 500 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 1/3 krona till en teckningskurs om 22,50 kronor per aktie.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt. 

 1. att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 833 333,333334 kronor genom nyemission av högst 2 500 000 aktier. Emissionskursen är fastställd till 22,50 kronor per aktie. Vid full anslutning uppgår det totala emissionsbeloppet till högst 56 250 000 kronor;
 2. att rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Svedulf Fastighets AB, org. nr. 556386-4569. Teckning och förvärv av aktier kan även ske genom egna helägda bolag;
 3. att av det totala emissionsbeloppet ska de tecknade aktiernas sammanlagda kvotvärde tillföras aktiekapitalet och resterande belopp tillföras överkursfonden;
 4. att de nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket;
 5. att de nya aktierna ska tecknas genom kontant betalning om 22,50 kronor per aktie, vilket ska ske den 20 december 2019; 
 6. att styrelsen äger rätt att förlänga samt flytta teckningstiden; samt
 7. att styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att stärka ägarbasen dels genom att bredda basen av större ägare, dels vidare genom att möjliggöra aktieägande för en ny strategiska investerare med särskilt intresse i bolaget, samt att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för bolaget, attraktiva villkor (särskilt sett till tids- och kostnadsaspekten för genomförandet av kapitaliseringen). Genom nyemissionen tillförs bolaget rörelsekapital vilket kan användas syfte att arbeta mot satta målsättningar, på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och därmed stärka Bolagets finansiella ställning. Aspekterna ovan samt det rådande marknadsförhållandet har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för bolaget och aktieägarna på sikt.

Teckningskursen har fastställts till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. 

Majoritetskrav
För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om riktad emission (punkt 8)
Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman att fatta beslut om en riktad nyemission om högst 15 000 000 kronor. Genom nyemissionen ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 208 333,333334 kronor genom utgivande av 625 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 1/3 krona till en teckningskurs om 24 kronor per aktie.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt. 

 1. att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 208 333,333334 kronor genom nyemission av högst 625 000 aktier. Emissionskursen är fastställd till 24 kronor per aktie. Vid full anslutning uppgår det totala emissionsbeloppet till högst 15 000 000 kronor;
 2. att rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma JAH AB, org. nr. 556708-5856; Teckning och förvärv av aktier kan även ske genom egna helägda bolag;
 3. att av det totala emissionsbeloppet ska de tecknade aktiernas sammanlagda kvotvärde tillföras aktiekapitalet och resterande belopp tillföras överkursfonden;
 4. att de nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket;
 5. att de nya aktierna ska tecknas genom kontant betalning om 24 kronor per aktie, vilket ska ske senast den 31 december 2019;
 6. att teckning av de nyemitterade aktierna ska ske med bindande verkan på särskild teckningslista;
 7. att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden; samt
 8. att styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:
Acrinova AB (”Bolaget”) planerar att ingå aktieöverlåtelseavtal med JAH AB, org. nr. 556708-5856; (”JAH”) avseende samtliga aktier i JAH Fastighets AB, org. nr. 559106-0396; (”Förvärvsobjektet”). Köpeskillingen för förvärvet av Förvärvsobjektet kommer att utgöras dels av kontanter dels av aktier i Bolaget. Med anledning av köpeskillingens struktur avser styrelsen i Bolaget att genomföra förevarande nyemission.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att möjliggöra för styrelsen i Bolaget att fullgöra det planerade aktieöverlåtelseavtalet, vilket medför att Acrinova kommer att kunna utöka sitt fastighetsbestånd med cirka 6 % i en prioriterad ort som passar bra in i det nuvarande fastighetsbeståndet. Förvärvet bedöms av styrelsen vara till gagn för Bolaget och dess aktieägare.

Styrelsen anser följaktligen sammantaget att nyemissionen bidrar till att skapa värde för Bolagets aktieägare.

Teckningskursen har fastställts på grundval av avtal mellan Bolaget och JAH och motsvarar en kurs som överstiger aktiens genomsnittskurs på marknaden vid tidpunkten för upprättandet av detta förslag till beslut.

Majoritetskrav
För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 § samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor Krusegränd 42 b, i Malmö samt på bolagets webbplats (www.acrinova.se) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i december 2019
Acrinova AB (publ)
STYRELSEN 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar