Kommuniké från årsstämma i Acrinova AB (publ)

Report this content

I dag, den 22 april 2022, hölls årsstämma i Acrinova AB (publ) (”Acrinova”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen               

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

 

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag

Stämman beslutade att utdelning per aktie fastställs till 0,20 kronor. Avstämningsdag för utdelningen beslutades infalla den 26 april 2022. Utbetalning av utdelningen verkställs genom Euroclear Sweden AB:s försorg och beräknas ske den tredje vardagen efter avstämningsdagen.

 

Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

 

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med fem prisbasbelopp och till styrelseledamöter med tre prisbasbelopp samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd faktura.

 

Beslut om ny bolagsordning

Stämman beslutade att anta föreslagen ny bolagsordning, innebärande en ändring av § 6 enligt vilken bolagets styrelse ska bestå av högst sex styrelseledamöter (tidigare högst fem styrelseledamöter).

 

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex och antalet revisorer till en.

 

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Ylwa Karlgren, Joakim Stenberg och Claes Olsson och nyval av Roger Stjernborg Eriksson, Peter Åman och Mats O Paulsson. Stämman beslutade vidare att utse Roger Stjernborg Eriksson till ordförande (nyval). Stämman beslutade även om omval av Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarige revisorn Rickard Julin till bolagets revisor.

 

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

 

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är bland annat att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra för bolaget att kunna erlägga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamheter som bolaget kan komma att genomföra. Kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske för att finansiera köpeskilling att erläggas kontant i samband med förvärv av företag eller verksamheter. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

 

Beslutet fattades med en erforderlig majoritet.

 

Informationen ovan lämnades för offentliggörande den 22 april 2022 kl. 13.00.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90   

ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
ca@skmg.se 

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget är sedan 2019 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Taggar:

Prenumerera