Styrelsen i Acrinova AB föreslår nya aktieslag, fondemission samt bemyndigande

Report this content

Styrelsen i Acrinova AB (publ) (”Acrinova” eller ”Bolaget”) föreslår att extra bolagsstämma, som kommer kallas till inom kort, beslutar om en bolagsordningsändring innebärande att Bolagets aktier kan ges ut i två nya aktieslag, en serie A-aktier samt en serie B-aktier. Nuvarande utestående aktier kommer vara aktier av serie A och nya aktier av serie B föreslås emitteras via fondemission (”Fondemissionen”) till existerande aktieägare. Efter fondemissionen kommer aktieägarna att ha lika många A- och B-aktier.  Styrelsen föreslår att B-aktien har en (1) röst i förhållande till A-aktien som har tio (10) röster. Styrelsen föreslår även att stämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.

Införande av nya aktieslag 
I enlighet med Acrinovas verksamhetsutveckling och framtidsplaner föreslår styrelsen, inför extra bolagsstämma, som kommer kallas till kort efter publicering av detta pressmeddelande, om en bolagsordningsändring som innebär att Bolagets aktier kan ges ut i två nya aktieslag, A- samt B-aktier. De nuvarande utestående aktierna i Bolaget kommer utgöras av A-aktier samtidigt som det kommer föreslås att lika många nya B-aktier emitteras via fondemission till existerande aktieägare.

Syftet med fondemissionen är bland annat att skapa ökad likviditet i handeln med Bolagets aktier. Fondemissionen är också en del av Acrinovas målsättning om att på sikt ta steget från First North mot Small Cap-listan på Stockholmsbörsen. Bolaget ser i detta ett behov av att stabilisera ägarstrukturen och bygga Bolaget för framtiden.

Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer det innebära att en (1) befintlig aktie i slutändan berättigar till en (1) aktie av serie A, samt en (1) ny aktie av serie B, som ges ut genom Fondemissionen. Aktie av serie A kommer medföra tio (10) röster medan aktie av serie B kommer att medföra en (1) röst.

Om stämman fattar beslut enligt styrelsens förslag kommer Bolagets aktiekapital öka med 6 882 511,493076 SEK till 13 765 022,986152 SEK. Avstämningsdag för Fondemissionen kommer framgå av kallelsen till extra bolagstämman som publiceras inom kort. De aktieägare som per avstämningsdagen är aktieägare i Bolaget kommer, för varje befintlig aktie, erhålla en (1) aktie av serie A samt en (1) aktie av serie B.

A-aktien kommer fortsätta handlas på Nasdaq First North Growth Market och Bolaget kommer ansöka om att B-aktien tas upp till handel på samma marknadsplats.

Bemyndigande  
Styrelsen lämnar även förslag om att extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst 13 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt skall styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.   

Bolaget kommer inom kort, i samband med kallelse till stämman, offentliggöra mer detaljerad information kring förslagen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
ca@skmg.se  

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Prenumerera

Dokument & länkar