Kallelse till årsstämma i AcuCort AB

Report this content

Aktieägarna i AcuCort AB, org. nr 556715-5113, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2020 klockan 16.00 på bolagets kontor med adress Kullagatan 8 i Helsingborg eller via videolänk erhållen vid anmälan (e-postadress krävs). Med anledning av den rådande situationen kring COVID-19-pandemin har beslut fattats om att vidta ett antal försiktighetsåtgärder för att minska risken för smittspridning.

Stämman kommer att genomföras i enklare form och kortas ner, men utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter.

 • Representanter för styrelse, valberedning samt VD kommer att närvara fysiskt på stämman.
 • Aktieägare som önskar deltaga i stämman ombeds deltaga per videolänk samt att utöva sin rösträtt per post med hjälp av formulär för poströstning. Formulär för poströstning kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.acucort.se senast en vecka före stämman och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Komplett formulär ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 11 maj 2020 klockan 16.00. Vidare instruktioner kommer att finnas i formuläret.
 • Inget anförande från VD kommer att lämnas vid stämman.
 • Frågor från aktieägare koncentreras till ärenden på dagordningen.

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 6 maj 2020, dels senast fredagen den 8 maj 2020 anmäla sig till bolaget under adress: AcuCort AB, Kullagatan 8, 252 20 HELSINGBORG, via mail info@acucort.se eller per telefon +46 70-790 58 15

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 6 maj 2020, då sådan omföring skall vara verkställd.

Stämmoärenden

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två protokolljusterare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut:
 1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som ska väljas på stämman.
 2. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 3. Val av styrelse och revisorer med eventuella suppleanter.
 4. Val av styrelseordförande.
 5. Beslut om instruktion för valberedningen.
 6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 7. Stämman avslutas.

Valberedningens och styrelsens förslag till beslut:

Punkt 2. Ordförande på stämman. Valberedningen föreslår Ebba Fåhraeus som ordförande på årsstämman.

Punkt 8 b. Förslag till resultatdisposition. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019.

Punkt 9. Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodenValberedningen hade ursprungligen motiverat en höjning av styrelsearvodena. Mot bakgrund av den osäkerhet som råder med anledning av Covid-19 har nu valberedningen för AcuCort beslutat att som en solidaritetshandling föreslå oförändrade arvoden till styrelsens ledamöter. Valberedningen föreslår därför att arvode intill nästa ordinarie årsstämma ska utgå med 120 000 SEK till styrelsens ordförande samt 60 000 SEK för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11. Val av styrelse och revisorer med eventuella suppleanter.

Val av styrelse: Valberedningen föreslår omval av Lennart Bruce, Göran Kvist, Anna Eriksrud, Ebba Fåhraeus och Alexandra Johnsson.

Val av revisor: Till revisor föreslås det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserad revisor Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor. 

Punkt 12. Val av styrelseordförande. Valberedningen föreslår omval av Ebba Fåhraeus till styrelsens ordförande.

Punkt 13. Beslut om instruktion för valberedningen.Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2021 ska bestå av representanter för de tre största aktieägarna per den 30 september 2020. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på bolagets hemsida.

Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen ska rätten att utse en representant övergå till närmast största aktieägare som inte är representerad i valberedningen. Om det till följd av ägarförändringar bedöms lämpligt äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock så att det sammanlagda antalet ledamöter inte ska överstiga fem. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de större aktieägarna, storleksmässigt nästkommande aktieägare att utse en ersättare. Sådan ändring ska tillkännages på bolagets hemsida.

Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2021 för beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisor, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för utseende av valberedning. Valberedningens förslag till val ska publiceras på bolagets hemsida samt i kallelsen till årsstämman.

Valberedningens mandatperiod löper till dess ny valberedning utsetts. Valberedningen föreslår att ersättning endast ska utgå för direkta kostnader i samband med uppdraget. 

Punkt 14. Beslut om ändring av bolagsordningen. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan i syfte att anpassa bolagsordningen till lagändringar som gjorts sedan bolagsordningen senast ändrades och kommande ändringar till följd av genomförandet av EU-direktivet om aktieägares rättigheter.

1. FÖRETAGSNAMN

Begreppet ”firma” har ersatts med begreppet ”företagsnamn” i den nya lagen om företagsnamn. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens lydelse i punkt 1 ändras så att ”firma” ersätts med ”företagsnamn”.

7. KALLELSE

En förväntad lagändring under 2020 kommer leda till att nuvarande lydelse i bolagsordningen angående rätten att delta i bolagsstämma står i strid med vad som anges i lag. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningens punkt 7 ändras enligt nedan så att hänvisning till skyldigheten för aktieägare som önskar delta i bolagsstämman att vara upptagen i aktieboken fem vardagar före stämman tas bort.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.Aktieägare får vid stämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.Kallelse till årsstämma samt extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas – tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman. Kallelse till annan extra stämma – tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.Aktieägare får vid stämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.Kallelse till årsstämma samt extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas – tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman. Kallelse till annan extra stämma – tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
 

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning med revisionsberättelsen kommer att hållas tillgänglig på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.acucort.se senast från och med tisdagen den 21 april 2020, och så även styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 14 senast från och med tisdagen den 28 april 2020. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär detta och som uppger sin postadress via post eller e-mail till i kallelsen angivna adresser samt kommer även att hållas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Helsingborg den 14 april 2020

Styrelsen i AcuCort AB 

För ytterligare information

Mats Lindfors, Senior Consultant, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och en nationell hybridansökan har lämnats in till det svenska Läkemedelsverket. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Taggar: