Kommuniké från årsstämma i AcuCort AB

Report this content

AcuCort AB har den 21 mars 2018 hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman samt valberedningens förslag till stämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition 

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2017. Stämman beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet 

Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2017.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma ska utgå med 120 000 kronor till styrelsens ordförande och för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget 60 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor 

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Ebba Fåhraeus (nyval), Lennart Bruce (omval), Anna Eriksrud (omval), Alexandra Johnsson (nyval), Daniel Olsson (nyval) samt Göran Kvist (omval). Till styrelsens ordförande valdes Ebba Fåhraeus. Mazars SET Revisionsbyrå AB med Andreas Brodström som huvudrevisor omvaldes för tiden intill nästa årsstämma.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, om sammanlagt högst 4 000 000 aktier i Bolaget. Vid emission utan företräde för befintliga aktieägare ska teckningskursen fastställas till marknadskurs. Likvid för aktierna ska erläggas med kontant betalning eller kvittning av skuld. Aktiekapitalet ökar vid fullt utnyttjande av bemyndigandet med 4 000 000 kronor. Bemyndigandet gäller till och med kommande årsstämma.

Övrigt

Årsstämman fattade beslut om instruktioner för valberedningen.

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Kort om AcuCort

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. AcuCort är noterat på AktieTorget sedan april 2017. Besök gärna www.acucort.se.

Taggar: