Kommuniké från årsstämma i AcuCort AB

Report this content

AcuCort AB har den 25 april 2019 hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman samt valberedningens förslag till stämman om val av revisor.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition 

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2018. Stämman beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet 

Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2018. 

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma ska utgå med 120 000 kronor till styrelsens ordförande och för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget 60 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor 

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Ebba Fåhraeus (omval), Lennart Bruce (omval), Anna Eriksrud (omval), Alexandra Johnsson (omval) och Göran Kvist (omval). Till styrelsens ordförande valdes Ebba Fåhraeus. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserad revisor Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor valdes för tiden intill nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen 

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ändra bolagsordningens paragraf 4 från ”Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor” till ”Aktiekapitalet utgör lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor”. Stämman beslutade också enligt styrelsens förslag att ändra bolagsordningens paragraf 5 från ”Antalet aktier är lägst 4 000 000 stycken och högst 16 000 000 stycken” till ”Antalet aktier är lägst 7 000 000 stycken och högst 28 000 000 stycken”.

Övrigt

Årsstämman fattade beslut om instruktioner för valberedningen. 

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort AB 

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av Dexa ODF kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Taggar: