Kompletterande pressmeddelande till Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Report this content

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) - I enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk ska modifierade uttalanden, upplysningar och/eller anmärkningar i revisionsberättelsen publiceras i ett separat pressmeddelande. I den i övrigt rena revisionsberättelsen om AcuCorts årsredovisning för 2018 finns nedanstående upplysning.

Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagande om fortsatt drift 

Vi vill fästa uppmärksamhet på förvaltningsberättelsens skrivelse angående finansiella risker. Skulle inte den planerade nyemissionen ge tillräckligt med kapital kan styrelsen tvingas omarbeta affärsplanen som kan leda till att uppskalning av den fortsatta a utvecklingen skjuts upp, minskas eller avbryts. Om inte bolaget tillförs kapital i tillräcklig omfattning finns det en betydande osäkerhetsfaktor som kan leda till tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.                                     

Ovanstående upplysning är i linje med revisionsstandard att kunna påvisa 12 månaders fortlevnad från räkenskapsårets utgång. AcuCort har redan tidigare informerat om detta i bokslutskommunikén för 2018 som publicerades den 13 februari 2019.

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort AB 

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av Dexa ODF kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Taggar: