Valberedningens förslag till årsstämman i AcuCort AB

Report this content

AcuCort offentliggör idag valberedningens förslag beträffade bland annat val av styrelse och styrelseordförande

Punkt 9 Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma skall utgå med 60 000 SEK för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget samt 120 000 SEK till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Val av styrelse och revisorer med eventuella suppleanter

Val av styrelse:

Sten Sörensen, Bengt Åke Bengtsson och Sarah Fredriksson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av: Lennart Bruce, Göran Kvist och Anna Eriksrud.

Valberedningen föreslår nyval av Ebba Fåhraeus, Daniel Olsson och Alexandra Johnsson.

Ebba Fåhraeus, född 1963 är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Ebba är VD för SmiLe Incubator i Lund, är ledamot i styrelserna ibland annat medicinska fakulteten vid Lunds Universitet, Arc Aroma Pure AB, Skandias fullmäktige och Coala Life. Ebba Fåhraeus har djup och bred erfarenhet av affärsutveckling, tillväxtstrategier och marknadsföring i såväl noterade som icke noterade Life Science bolag.

Daniel Olsson, född 1983, har en Master of Science 2008. Legitimerad läkare 2012 och Medicine Doktor 2014. Arbetar som läkare och forskare vid endokrinologiska enheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Daniel Olsson är partner i P.U.L.S. (Partnerskap för utveckling inom Life Science) och har medverkat i ett flertal advisory boards för större läkemedelsbolag.

Alexandra Johnsson född 1971, har en Master of Science i Internationell ekonomi från Umeå Universitet. Alexandra har över 20 års erfarenhet av marknads och försäljningsfrågor i ledande positioner i såväl globala koncerner som mindre utvecklingsbolag. Alexandra Johnsson är idag nordisk marknadschef för Zonnic receptfria nikotinprodukter

Val av revisor:

Valberedningen föreslår omval av Mazars SET Revisionsbyrå AB, med Andreas Brodström som huvudrevisor för en period om ett år fram till nästa årsstämma

Punkt 12 Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår nyval av Ebba Fåhraeus till styrelsens ordförande.

Punkt 14 Beslut om instruktion för valberedningen.

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2019 ska bestå av representanter för de tre största aktieägarna per den 30 september 2018. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex veckor före årsstämman på bolagets hemsida.

Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen ska rätten att utse en representant övergå till närmast största aktieägare som inte är representerad i valberedningen. Om det till följd av ägarförändringar bedöms lämpligt äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock så att det sammanlagda antalet ledamöter inte ska överstiga fem. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de större aktieägarna, storleksmässigt nästkommande aktieägare att utse en ersättare. Sådan ändring ska tillkännages på bolagets hemsida.

Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2019 för beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisor, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för utseende av valberedning. Valberedningens förslag till val ska publiceras på Bolagets hemsida samt i kallelsen till årsstämman.

Valberedningens mandatperiod löper till dess ny valberedning utsetts. Valberedningen föreslår att ersättning endast ska utgå för direkta kostnader i samband med uppdraget.

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Kort om AcuCort

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. AcuCort är noterat på AktieTorget sedan april 2017. Besök gärna www.acucort.se.

Taggar: