Flexibla byggnader ökar kommuners möjligheter till hållbart lokalbestånd

Report this content

Adapteo Plc Press release, 26 Mars 2021 13:00 CET

Idag släpper det flexibla fastighetsbolaget Adapteo sin hållbarhetsrapport för 2020. Företagets affärsidé är att erbjuda anpassningsbara och cirkulära byggnadslösningar där offentliga verksamheter utgör en stor andel av kunderna. Rapporten visar på en stor potential för Sveriges kommuner att accelerera utvecklingen mot ett klimatneutralt byggande.

Sveriges vision om att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2050 ställer höga krav på omställning för att bli verklighet. Inte minst gäller det bygg- och fastighetsbranschen som idag står för 36 procent av koldioxidutsläppen i Europa. I den hållbarhetsrapport som Adapteo publicerar idag visar företaget hur ett klimatsmart komplement till traditionellt byggande är möjligt.

– Hela vår affärsmodell är cirkulär eftersom byggnadsenheterna kan anpassas och flyttas efter förändrade behov. Om fastighetsförvaltningar och stadsplanerare skapade utrymme för flexibla lösningar när de lägger detaljplaner, skulle det skapa förutsättningar att nå klimatmålen, säger Adapteos hållbarhetsdirektör Hanna Wennberg.

Adapteos byggnader kan monteras ner, anpassas och återvändas åtskilliga gånger, utan att kompromissa med inomhusmiljö eller kvalitet. Flera av företagets byggnadsenheter är fortfarande i bruk efter 30 år av återanvändning. Utöver detta arbetar företaget löpande med att stärka hållbarheten i verksamheten och klimatanpassa tillverkning och transporter, vilket bland annat lett till att Adapteo uppnått AA-status i MSCI:s ESG-rating.

Under 2020 har företaget även säkrat att allt trä som används i den svenska produktionen är miljöcertifierat enligt Forestry Stewardship Council, FSC. Dessutom använder företaget enbart el från förnyelsebara energikällor i verksamheterna i Sverige och Finland. Planen är att införa detta även på de andra marknaderna som Adapteo finns på.

Offentliga verksamheter utgör en stor del av Adapteos nuvarande kunder. Under 2020 levererade företaget 156 skolor och förskolor. Totalt studerar och arbetar nu cirka 140 000 elever och lärare i Adapteos lokaler. Skolorna når samma krav på utformning och inomhusmiljö som ställs på permanenta byggnader, men deras miljöpåverkan blir avsevärt lägre. Detta visas också i mätningar som genomförts av Finlands miljödepartement där utsläppen av växthusgaser under en typisk Adapteo-byggnads livscykel beräknades till blygsamma 13,48 kg CO2e/kvm per år.

– Vi bygger i trä vilket i sig avsevärt minskar miljöpåverkan. Om vi slutar se anpassningsbara byggnadslösningar som en tillfällig nödlösning får vi ett flexibelt och hållbart sätt att komplettera vårt traditionella och i huvudsak statiska tänkande kring fastigheter och byggande. Där finns en enorm outnyttjad potential, säger Hanna Wennberg.
 

Ladda ner Adaptoes hållbarhetsrapport härhttps://www.adapteogroup.com/investors/financial-reports/

För mer information, vänligen kontakta

Hanna Wennberg, Hållbarhetsdirektör Adapteo group
076 256 10 62, hanna.wennberg@adapteo.com

Om företaget

Adapteo är ett ledande flexibelt fastighetsbolag i Nordeuropa. Vi bygger, hyr ut och säljer anpassningsbara byggnader för skola, förskola, kontor, vård och hälsa. Vårt samhälle står inför stora förändringar under kommande år och oavsett vad för utmaningar framtiden medför anser vi att anpassningsförmåga är den bästa lösningen. Med en modulär och cirkulär byggteknik kan vi förändra, återanvända, skala upp och skala ner våra byggnader på ett par veckor. Våra byggnader kan användas i några dagar eller under obestämd tid, alltid optimerade för aktuella behov. Det är så vi bygger anpassningsbara samhällen.

Adapteo Group är noterade på Nasdaq Stockholm och är verksamma i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna. År 2020 uppgick Adapteo Groups omsättning till 231 miljoner euro.

www.adapteogroup.com