Addnode Group kommer att redovisa icke likviditetspåverkande poster av engångskaraktär i bokslutskommunikén för 2014 uppgående till netto ca +4 MSEK

STOCKHOLM, 13 januari, 2015 – Addnode Groups bokslutskommuniké för helåret 2014 kommer att presenteras den 5 februari 2015. Resultatet för fjärde kvartalet 2014 kommer att innehålla icke likviditetspåverkande poster av engångskaraktär uppgående till cirka +4 MSEK netto, varav +34 MSEK utgör omvärdering av villkorade köpeskillingar och -30 MSEK avser nedskrivning av goodwill.

För förvärvet av Joint Collaboration AS finns avsatt cirka 32 MSEK för villkorad köpeskilling. Då målen för den villkorade köpeskillingen inte bedöms kunna nås kommer avsättningen att upplösas. Utöver detta kommer ytterligare upplösning av avsättningar för andra villkorade köpeskillingar att ske med cirka 2 MSEK.

Som ett resultat av en generell nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar kommer Addnode Group att göra en icke likviditetspåverkande nedskrivning av goodwill om cirka 30 MSEK relaterad till affärsområde Content Management.

"Detta är en del av en löpande översyn av våra avsättningar och värdet på immateriella tillgångar som inte påverkar kassaflödet för perioden eller vår finansiella ställning. Vi redovisade ett starkt resultat de första nio månaderna och vi har en god soliditet och finansiell ställning", säger Staffan Hanstorp, VD och koncernchef för Addnode Group.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode Group skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 januari 2015 klockan 08.30.

För mer information kontakta:
Johan Andersson, CFO och IR-ansvarig, Addnode Group
Tel: +46 (0) 704 205 831, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag som levererar IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder.

Varje dag använder 400 000 ingenjörer våra system för att utveckla och underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning.

Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, USA, Indien och Serbien. 2013 uppgick nettoomsättningen till 1 444 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Taggar: