Kallelse till årsstämma

Report this content

Aktieägarna i Addnode Group Aktiebolag (publ) (”Addnode Group”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 klockan 18.00 på 7A Odenplan (rum Embla), Norrtullsgatan 6. Insläpp sker från klockan 17.00.

ANMÄLAN
För att ha rätt att delta i stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 april 2019, dels anmäla sitt deltagande i stämman senast tisdagen den 30 april 2019 under adress Addnode Group Aktiebolag (publ), ”Årsstämma”, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm, per telefon 08-630 70 70 eller per e-post till bolagsstamma@addnodegroup.com.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal (dock högst två) biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandlingar före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via
Addnode Groups hemsida, www.addnodegroup.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan omregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd tisdagen den 30 april 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Styrelsens förslag till dagordning är följande:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman (se nedan)
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller flera justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens presentation
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2018
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2018
 10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning (se nedan)
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 12. Redogörelse för valberedningens arbete och beslutsförslag till stämman
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (se nedan)
 14. Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga ledamöter samt åt revisor (se nedan)
 15. Val av styrelse, styrelseordförande samt av revisor (se nedan)
 16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (se nedan)
 17. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram genom utställande av köpoptioner samt överlåtelse av aktier till deltagare (”LTIP 2019”) (se nedan)
 18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna aktier (se nedan)
 19. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (se nedan)
 20. Valberedningens förslag till beslut om valberedning (se nedan)
 21. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Inför årsstämman 2019 har Addnode Groups valberedning bestått av Staffan Hanstorp, utsedd av Aretro Capital Group AB (valberedningens ordförande tillika Addnode Groups styrelseordförande), Wilhelm Arnör, utsedd av Verg AB (tidigare Vidinova AB), Vegard Søraunet, utsedd av Odin Fonder och Magnus Skåninger, utsedd av Swedbank Robur fonder. Addnode Groups valberedning har lämnat förslag till beslut under punkterna 2, 13-15 och 20 på dagordningen. Styrelsen har lämnat förslag enligt punkterna 10 och 16-19 på dagordningen.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Staffan Hanstorp ska väljas till ordförande vid årsstäm­man.

Punkt 10 - Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kronor per aktie och torsdagen den 9 maj 2019 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden utsända utdelningen den 14 maj 2019. Förslaget innebär att 83 568 140 kronor delas ut till aktieägarna och att resterande tillgängliga vinstmedel om 539 376 735 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 13 och 15 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelse, styrelseordförande samt av revisor
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och att omval ska ske av samtliga styrelseledamöter dvs. Jan Andersson, Kristofer Arwin, Johanna Frelin, Staffan Hanstorp, Sigrun Hjelmquist och Thord Wilkne. Staffan Hanstorp föreslås som styrelsens ordförande. Några suppleanter ska inte ingå i styrelsen.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade
revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ska omväljas till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB kommer att utse Anna Rosendal till huvudansvarig revisor.

Punkt 14 - Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga ledamöter samt åt revisor
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 400 000 kronor (tidigare 380 000 kronor) till ordföranden och med 200 000 kronor (tidigare 190 000 kronor) till var och en av övriga ledamöter utsedda av årsstämman. Vidare föreslås att ersättning ska kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Arvode ska vidare utgå för arbete i revisionsutskottet med 85 000 kronor (tidigare 75 000 kronor) till utskottets ordförande och med 55 000 kronor (tidigare 45 000 kronor) till var och en av övriga ledamöter i utskottet. För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 20 000 kronor (tidigare 15 000 kronor) per ledamot. Valberedningen har vidare föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Dessutom föreslås att maximalt 190 000 kronor per månad ska kunna utgå till styrelsens ordförande för arbete med koncernens förvärvsmöjligheter, finansieringsfrågor, strategiska partnerskap och övergripande strategiska frågor enligt särskilt avtal.

Punkt 16 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören i moderbolaget samt övriga personer i koncernledningen enligt vad som angivits i not 5 i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Styrelsens förslag till riktlinjer inför årsstämman 2019 är enligt följande:

Ersättning till verkställande direktören i moderbolaget samt övriga personer i koncernledningen ska normalt utgöras av fast lön, rörlig ersättning, aktiebaserade incitamentsprogram och övriga sedvanliga förmåner samt pension. Fast lön ska vara konkurrenskraftig och säkerställa att Addnode Group kan rekrytera kompetenta chefer. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Utöver fast lön kan rörlig ersättning utgå. Rörlig ersättning ska baseras på uppnådda resultat och/eller individuella fastställda och specifika mål. För verkställande direktören i moderbolaget ska den kontanta rörliga ersättningen till största delen baseras på koncernens uppnådda resultat. Den kontanta rörliga ersättningen maximeras till tolv månadslöner. För övriga befattningshavare i koncernledningen ska den kontanta rörliga ersättningen maximeras till nio månadslöner och till största delen baseras på den del av verksamheten som befattningshavaren har ansvar för. Aktiebaserade incitamentsprogram ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för koncernens utveckling och främja ett eget aktieinnehav i bolaget. Aktiebaserade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämma. Bolaget ska kunna utge kontant ersättning kopplad till ledande befattningshavares förvärv av aktier eller aktierelaterade instrument. Sådan kontant ersättning ska i normalfallet inte överstiga 15 procent av den fasta lönen.

Pensioner ska alltid vara premiebaserade för att skapa förutsägbarhet vad gäller företagets framtida åtaganden. Pensionspremie ska erläggas med upp till maximalt 30 procent av aktuell fast årslön.

Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Övriga förmåner avser främst bilförmån eller bilersättning.

De ledande befattningshavarnas anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Policyn är att anställningen kan upphöra på den ena partens begäran med en uppsägningstid på minst sex månader och maximalt tolv månader. Under uppsägningstiden ska oförändrad lön, ersättning och förmåner utgå.

Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämman samt för eventuella ändringar i existerande villkor. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 17 - Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram genom utställande av köpoptioner samt överlåtelse av aktier till deltagare (”LTIP 2019”) 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram (”LTIP 2019”). LTIP 2019, som föreslås omfatta högst 50 ledningspersoner i Addnode Group-koncernen, innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Addnode Group återköpta aktier av serie B i bolaget och att deltagarna efter tre år erhåller en subvention (bonus) motsvarande erlagd premie för optionerna.

Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att Addnode Group, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 225 000 av bolagets återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar).

Förslaget har beretts av Addnode Groups ersättningsutskott i samråd med bolagets styrelse och externa rådgivare. Beslutet att föreslå LTIP 2019 för årsstämman har fattats av styrelsen. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av LTIP 2019.

LTIP 2019 har följande huvudsakliga villkor:
 

a) Antalet köpoptioner att utges ska vara högst 225 000, motsvarande cirka 0,7 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,5 procent av det totala antalet röster i Addnode Group. Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i bolaget under följande perioder:

i) från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 juli-30 september 2022, dock tidigast den 25 oktober 2022, fram till och med den 10 december 2022,
ii) från och med dagen efter offentliggörande av bokslutskommunikén för perioden 1 januari-31 december 2022, dock tidigast den 25 januari 2023, fram till och med den 10 mars 2023, och
iii) från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari-31 mars 2023, dock tidigast den 25 april 2023, fram till och med den 10 juni 2023.

Förvärv av aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Addnode Group är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning. Bolaget ska vid utnyttjande av optioner ha rätt att återköpa optioner till marknadsvärde för att underlätta för deltagaren att täcka den skattskyldighet som uppkommer för deltagaren.  

b) Förvärvspriset för aktier (”Lösenpriset”) vid utnyttjande av optionen ska motsvara 126 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Addnode Groups aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 8 maj 2019 till och med den 21 maj 2019. Om bolaget har insiderinformation under denna period ska styrelsen äga rätt att senarelägga mätperioden. Om börskursen för bolagets aktie av serie B vid den tidpunkt köpoption påkallas överstiger 200 procent av genomsnittskursen under perioden 8 maj 2019 till och med den 21 maj 2019, eller den senare period som styrelsen beslutar om för det fall bolaget har insiderinformation, så ska Lösenpriset ökas krona för krona med det belopp som överstiger 200 procent.

c) Rätt att förvärva köpoptionerna ska tillkomma koncernledningen och ytterligare cirka 45 ledningspersoner i Addnode Group-koncernen, vilka har direkt möjlighet att påverka koncernens resultat, enligt följande:

Kategori


Antal deltagare Garanterat antal köpoptioner per deltagare
Koncernledning 5 10 000
Dotterbolags vd eller
motsvarande med
resultatansvar
>10 MSEK år 2019
20 5 000
Dotterbolags vd eller
motsvarande med
resultatansvar
>5 MSEK år 2019
25 3 000
Totalt 50 Högst 225 000

d) Om tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner ska sådana ej förvärvade köpoptioner fördelas pro rata mellan tilldelningsberättigade som skriftligen anmält intresse av att förvärva ytterligare köpoptioner. Tilldelningsberättigad person kan på detta sätt inte komma att förvärva mer än ytterligare 30 procent av det ursprungligen erbjudna antalet köpoptioner.

e) Styrelsen ska slutligt fastställa fördelning enligt de principer som anges i punkt c) och d) ovan, samt hur många köpoptioner som anställda inom respektive kategori ska erbjudas att förvärva.

f) Anmälan om förvärv av köpoptionerna ska ske senast den 23 maj 2019.

g) Premien för köpoptionerna ska motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black-Scholes-modellen. Värdet har preliminärt beräknats till 9,80 SEK baserat på stängningskursen för Addnode Groups B-aktie den 29 mars 2019. Mätperioden för beräkningen av optionspremien ska baseras på den genomsnittliga volymviktade betalkursen för aktie av serie B i bolaget på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 15 maj 2019 till och med den 21 maj 2019.

h) Utgivande av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser. Styrelsen ska äga rätt att, till förmån för vissa deltagare, göra om programmet till ett kontantbaserat program eller ett program baserat på syntetiska optioner, om detta enligt styrelsen är motiverat av skattemässiga och/eller legala skäl i utlandet.

i) Köpoptionerna är fritt överlåtbara dock med förköpsrätt för bolaget enligt nedan punkt l).

j) Antal aktier som köpoptionerna berättigar till förvärv av, samt Lösenpriset, kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Tidpunkten för överlåtelse av aktier kan komma att tidigareläggas till följd av fusion eller liknande åtgärder.

k) I syfte att uppmuntra till deltagande i LTIP 2019 kommer en subvention i form av kontant bonus betalas ut motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Utbetalning av bonusen sker under maj 2022 förutsatt att deltagaren i) inte har avyttrat köpoptioner som förvärvats av bolaget och ii) alltjämt är anställd i bolaget och inte har sagt upp sig eller blivit uppsagd. Vidare subventioneras endast premier för respektive deltagare avseende köpoptioner upp till och med garantinivå, så som dessa anges i punkt c) ovan. Uppkommen löneskatt med anledning av bonusen betalas av respektive deltagare.

l) Bolaget har rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om deltagaren önskar avyttra köpoptioner till tredje part. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Återköp av köpoptioner kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i bolaget är förbjuden enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen), eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.

m) Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2019.

n) Fullständiga optionsvillkor är tillgängliga på Addnode Groups hemsida www.addnodegroup.com.

Kostnaderna för LTIP 2019 utgörs primärt av den under maj 2022 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka 2,1 MSEK efter bolagsskatt (räknat på marknadsförutsättningarna den 29 mars 2019). Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 2,2 MSEK som Addnode Group erhåller vid överlåtelsen av köpoptionerna (räknat på marknadsförutsättningarna den 29 mars 2019), varför LTIP 2019 inte innebär någon väsentlig nettobelastning på bolagets eget kapital. De totala kostnaderna för LTIP 2019 inklusive för eventuellt kontantbaserat program för deltagare utomlands bedöms uppgå till cirka 2,8 MSEK före bolagsskatt.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv för genomförandet av LTIP 2019 är att ledningspersoner inom Addnode Group-koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare. Avsikten med LTIP 2019 är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i Addnode Group. LTIP 2019 förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Addnode Group-koncernen samt tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning. De ledningspersoner som omfattas av programmet är den grupp som, i en i övrigt starkt decentraliserad organisation, har möjlighet att skapa positiva resultateffekter genom samarbeten mellan koncernens dotterbolag. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av LTIP 2019 har en positiv effekt på Addnode Group-koncernens fortsatta utveckling och att LTIP 2019 är till fördel för både aktieägarna och bolaget.

Addnode Group har inga sedan tidigare utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt 17 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 18 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna B-aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s.k spreaden), dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som vid varje tidpunkt återfinns i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Vid återköp som utförs av mäklarföretag på bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till bolaget ligger utanför kursintervallet. Syftet med eventuella återköp av egna aktier är i första hand att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv och andra typer av strategiska investeringar samt därtill att möjliggöra leverans av aktier och säkring av kostnader sammanhängande med genomförandet av bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.  

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta B-aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de Addnode Group-aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Skälen till att styrelsen ska kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar på ett kostnadseffektivt sätt. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 19 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 39 600 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 3 300 000 nya B-aktier vid full teckning. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av B-aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap. 7 § aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter. Grunden för emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 20 - Valberedningens förslag till beslut om valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna baserat på aktieägarstatistik per den 31 augusti 2019, som vardera utser en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största ägaren, om inte ledamöterna enas om annat. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.

Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman 2020. Inget arvode ska utgå till valberedningen men bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten. För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Den sittande valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.

ÖVRIG INFORMATION
I Addnode Group finns, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 33 427 256 aktier, varav 987 174 aktier av serie A och 32 440 082 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 42 311 822 röster. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst. Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande innehade bolaget inte några aktier i eget förvar.

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman samt om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget under adress Addnode Group Aktiebolag, ”Årsstämma”, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm, per telefon 08-630 70 70 eller e-post till bolagsstamma@addnodegroup.com.

HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018, redogörelse för 
valberedningens arbete och valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse, information om föreslagna styrelseledamöter, styrelsens motiverade yttranden avseende den föreslagna vinstutdelningen enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och avseende det föreslagna bemyndigandet om förvärv av egna aktier enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, revisorns yttrande rörande de tidigare riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, redogörelse för resultatet av ersättningsutskottets utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning, samt fullständiga köpoptionsvillkor kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.addnodegroup.com och hos bolaget senast från och med tisdagen den 16 april 2019. Handlingar enligt ovan skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2019

Addnode Group Aktiebolag (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta
Helena Nathhorst, CFO, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 607 63 23, e-post: helena.nathhorst@addnodegroup.com 

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.
Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2018 uppgick nettoomsättningen till 2 942 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Taggar:

Prenumerera