Kallelse till årsstämma 2021

Report this content

Addnode Group Aktiebolag (publ) ("Addnode Group") håller årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte att finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på årsstämman.

Ett anförande av verkställande direktören riktat till Addnode Groups aktieägare kommer att läggas ut på bolagets hemsida dagen för årsstämman. Anförandet utgör inte en del av den formella årsstämman.

RÄTT ATT DELTA

Den som önskar delta i stämman ska

dels       vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2021,

dels    anmäla sitt deltagande vid stämman senast onsdagen den 5 maj 2021 (vardagen närmast före årsstämman) genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 28 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 28 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Addnode Groups hemsida, www.addnodegroup.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Addnode Groups vägnar) tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Addnode Group AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (med referens "Addnode Group Årsstämma"). Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.addnodegroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning är följande:

 1. Val av ordförande vid stämman (se nedan)
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd (se nedan)
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av två justeringsmän (se nedan)
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2020
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2020
 8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning (se nedan)
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 10. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande (se nedan)
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (se nedan)
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga ledamöter samt åt revisor (se nedan)
 13. Val av styrelse, styrelseordförande samt av revisor (se nedan)
 14. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram genom utställande av köpoptioner samt överlåtelse av aktier till deltagare ("LTIP 2021") (se nedan)
 15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna B-aktier (se nedan)
 16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier (se nedan)
 17. Valberedningens förslag till beslut om valberedning (se nedan)
 

BESLUTSFÖRSLAG

Inför årsstämman 2021 har Addnode Groups valberedning bestått av Jonas Gejer (valberedningens ordförande), utsedd av Aretro Capital Group AB, Hans Christian Bratterud, utsedd av Odin Fonder, Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Robert Vicsai, utsedd av SEB Investment Management och Staffan Hanstorp, Addnode Groups styrelseordförande. Addnode Groups valberedning har lämnat förslag till beslut under punkterna 1, 11-13 och 17 på dagordningen. Styrelsen har lämnat förslag enligt punkterna 4, 8, 10 och 14-16 på dagordningen.

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Staffan Hanstorp ska väljas till ordförande vid årsstämman eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

Punkt 4 - Val av två justeringsmän

Till personer att justera protokollet föreslår styrelsen Robert Vicsai, ombud för SEB Investment Management, och Hans Christian Bratterud, ombud för Odin Fonder, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8 - Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kronor per aktie och måndagen den 10 maj 2021 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden utsända utdelningen den 14 maj 2021. Förslaget innebär att 83 568 140 kronor delas ut till aktieägarna och att resterande tillgängliga vinstmedel om 707 633 509 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 10 - Framläggande av ersättningsrapport för godkännande

Styrelsen föreslår att stämman godkänner rapporten över ersättningar till verkställande direktören och styrelsen för räkenskapsåret 2020.

Punkt 11 och 13 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelse, styrelseordförande samt av revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och att omval ska ske av samtliga styrelseledamöter dvs. Jan Andersson, Kristofer Arwin, Johanna Frelin, Staffan Hanstorp, Sigrun Hjelmquist, Thord Wilkne och Kristina Willgård. Staffan Hanstorp föreslås som styrelsens ordförande. Några suppleanter ska inte ingå i styrelsen.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ska omväljas till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB kommer att utse Anna Rosendal till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 - Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande, övriga ledamöter samt åt revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 450 000 kronor (tidigare 400 000 kronor) till ordföranden och med 225 000 kronor (tidigare 200 000 kronor) till var och en av övriga ledamöter utsedda av årsstämman. Vidare föreslås att ersättning ska kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Arvode ska vidare utgå för arbete i revisionsutskottet med 125 000 kronor (tidigare 85 000 kronor) till utskottets ordförande och med 85 000 kronor (tidigare 55 000 kronor) till var och en av övriga ledamöter i utskottet. För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 25 000 kronor (tidigare 20 000 kronor) per ledamot. Valberedningen har vidare föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Dessutom föreslås att maximalt 180 000 kronor (tidigare 190 000 kronor) per månad ska kunna utgå till styrelsens ordförande för arbete med koncernens förvärvsmöjligheter, finansieringsfrågor, strategiska partnerskap och övergripande strategiska frågor enligt särskilt avtal.

Punkt 14 - Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram genom utställande av köpoptioner samt överlåtelse av aktier till deltagare ("LTIP 2021")

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram (”LTIP 2021”). LTIP 2021, som föreslås omfatta ett sjuttiotal ledningspersoner i Addnode Group-koncernen, innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Addnode Group återköpta aktier av serie B i bolaget.

Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att Addnode Group, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 225 000 av bolaget återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar).

Förslaget har beretts av Addnode Groups ersättningsutskott i samråd med bolagets styrelse och externa rådgivare. Ingen av deltagarna har haft ett väsentligt inflytande över programmets slutliga utformning. Beslutet att föreslå LTIP 2021 för årsstämman har fattats av styrelsen. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av LTIP 2021.

LTIP 2021 har följande huvudsakliga villkor:

 1. Antalet köpoptioner att utges ska vara högst 225 000, motsvarande cirka 0,67 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,53 procent av det totala antalet röster i Addnode Group. Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i bolaget under följande perioder:

 1. från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 juli-30 september 2024, dock tidigast den 25 oktober 2024, fram till och med den 10 december 2024,

 1. från och med dagen efter offentliggörande av bokslutskommunikén för perioden 1 januari-31 december 2024, dock tidigast den 25 januari 2025, fram till och med den 10 mars 2025, och

 1. från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari-31 mars 2025, dock tidigast den 25 april 2025, fram till och med den 10 juni 2025.

Förvärv av aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Addnode Group är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.     

 1. Förvärvspriset för aktier (”Lösenpriset”) vid utnyttjande av optionen ska motsvara 126 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Addnode Groups aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 7 maj 2021 till och med den 21 maj 2021. Om bolaget har insiderinformation under denna period ska styrelsen äga rätt att senarelägga mätperioden.

 1. Rätt att förvärva köpoptionerna ska tillkomma koncernledningen och ytterligare cirka 60 ledningspersoner i Addnode Group-koncernen, vilka har direkt möjlighet att påverka koncernens resultat. VD ska erbjudas högst 10 000 köpoptioner, övriga i koncernledningen ska erbjudas högst 7 000 köpoptioner per person och övriga ledningspersoner delas in i två kategorier där varje person ska erbjudas högst 4 000 köpoptioner.

 1. Om tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner ska sådana ej förvärvade köpoptioner fördelas pro rata mellan tilldelningsberättigade som skriftligen anmält intresse av att förvärva ytterligare köpoptioner. Tilldelningsberättigad person kan på detta sätt inte komma att förvärva mer än ytterligare 30 procent av det ursprungligen erbjudna maxantalet köpoptioner enligt ovan.

 1. Styrelsen ska slutligt fastställa fördelning enligt de principer som anges i punkt c) och d) ovan, samt hur många köpoptioner som anställda inom respektive kategori ska erbjudas att förvärva.

 1. Anmälan om förvärv av köpoptionerna ska ske senast den 25 maj 2021.

 1. Premien för köpoptionerna ska motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black-Scholes-modellen. Värdet har preliminärt beräknats till 25,00 kronor baserat på stängningskursen för Addnode Groups B-aktie den 29 mars 2021.

 1. Utgivande av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser. Styrelsen ska äga rätt att, till förmån för vissa deltagare, göra om programmet till ett kontantbaserat program eller ett program baserat på syntetiska optioner, om detta enligt styrelsen är motiverat av skattemässiga och/eller legala skäl i utlandet.

 1. Köpoptionerna är fritt överlåtbara dock med förköpsrätt för bolaget enligt nedan punkt k).

 1. Antal aktier som köpoptionerna berättigar till förvärv av, samt Lösenpriset, kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Tidpunkten för överlåtelse av aktier kan komma att tidigareläggas till följd av fusion eller liknande åtgärder.

 1. Bolaget har rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om i) deltagaren önskar avyttra köpoptioner till tredje part eller ii) deltagarens anställning i eller uppdrag för Addnode Group upphör, eller om den anställde sagt upp sig eller blivit uppsagd, under programmets löptid. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar marknadsvärde. Återköp av köpoptioner kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i bolaget är förbjuden enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen), eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.
   

 2. Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2021.
   
 3. Fullständiga optionsvillkor är tillgängliga på Addnode Groups hemsida www.addnodegroup.com.

Marknadsvärdet för köpoptionerna har enligt punkt g) ovan preliminärt beräknats till 25,00 kronor baserat på stängningskursen för Addnode Groups B-aktie den 29 mars 2021 om 245,00 kronor och ett antagande om ett lösenpris om 308,70 kronor per aktie. Black & Scholes-modellen har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,18 procent och en volatilitet om 26,0 procent. Addnode Group har inga kostnader för LTIP 2021 annat än avseende rådgivare etc. i samband med framtagande av beslutsdokumentation och fattande av beslut om utgivande av köpoptionerna etc.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv för genomförandet av LTIP 2021 är att ledningspersoner inom Addnode Group-koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare. Avsikten med LTIP 2021 är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i Addnode Group. LTIP 2021 förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Addnode Group-koncernen samt tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning. De ledningspersoner som omfattas av programmet är den grupp som, i en i övrigt starkt decentraliserad organisation, har möjlighet att skapa positiva resultateffekter genom samarbeten mellan koncernens dotterbolag. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av LTIP 2021 har en positiv effekt på Addnode Group-koncernens fortsatta utveckling och att LTIP 2021 är till fördel för både aktieägarna och bolaget.

Addnode Group har inga sedan tidigare utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 15 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv samt överlåtelse av egna B-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den s.k spreaden), dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som vid varje tidpunkt återfinns i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Vid återköp som utförs av mäklarföretag på bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till bolaget ligger utanför kursintervallet. Syftet med eventuella återköp av egna aktier är i första hand att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv och andra typer av strategiska investeringar samt därtill att möjliggöra leverans av aktier sammanhängande med genomförande av bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta B-aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de Addnode Group-aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Skälen till att styrelsen ska kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar på ett kostnadseffektivt sätt. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 16 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet B-aktier kunna ökas med sammanlagt högst tio procent baserat på antalet utestående B-aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjande av bemyndigandet. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av B-aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap. 7 § aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter. Grunden för emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 17 - Valberedningens förslag till beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna baserat på aktieägarstatistik per den 31 augusti 2021, som vardera utser en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största ägaren, om inte ledamöterna enas om annat. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.

Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman 2022. Inget arvode ska utgå till valberedningen men bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten. För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Den sittande valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning utsetts.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

I Addnode Group finns, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 33 427 256 aktier, varav 987 174 aktier av serie A och 32 440 082 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 42 311 822 röster.1 Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst. Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande innehade bolaget inte några aktier i eget förvar.

BEMYNDIGANDE

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020, redogörelse för valberedningens arbete och valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse, information om föreslagna styrelseledamöter, styrelsens motiverade yttranden avseende den föreslagna vinstutdelningen enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och avseende det föreslagna bemyndigandet om förvärv av egna aktier enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, revisorns yttrande rörande de tidigare riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt fullständiga köpoptionsvillkor kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.addnodegroup.com och hos bolaget senast från och med torsdagen den 15 april 2021. Handlingar enligt ovan skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna framläggs, och informationen lämnas, genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.

Inför årsstämman 2021 gäller för första gången att bolaget ska upprätta en ersättningsrapport, lägga fram den på årsstämman och hålla den tillgänglig. Rapporten hålls tillgänglig på samma sätt som övriga ovan nämnda handlingar.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Addnode Group AB, Att: Årsstämma, Hudiksvallsgatan 4B, 113 30 Stockholm eller per e-post till bolagsstamma@addnodegroup.com senast den 26 april 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets hemsida, www.addnodegroup.com, senast den 1 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Stockholm i mars 2021

Addnode Group Aktiebolag (publ)

Styrelsen

 
1Addnode Group har den 30 mars 2021 offentliggjort att bolaget i samband med ett förvärv som är tänkt att fullföljas den 1 april 2021 avser att som en del av köpeskillingen emittera 204 802 B-aktier i bolaget.


För mer information, vänligen kontakta:
Lotta Jarleryd, CFO, Addnode Group
Tel: +46 (0)72 247 92 01, e-post: lotta.jarleryd@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digitala tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanterings-system till svensk offentlig sektor.

Vi är 1 800 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, USA och Österrike. 2020 uppgick nettoomsättningen till 3 807 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com

Dokument & länkar