Kommuniké från årsstämman i Addnode Group den 7 maj 2020

Report this content

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet
Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Behandling av vinst
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning sker till aktieägarna och att till stämmans förfogande stående medel om 788 346 328 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse och arvoden
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Jan Andersson, Kristofer Arwin, Johanna Frelin, Staffan Hanstorp, Sigrun Hjelmquist och Thord Wilkne och Kristina Willgård valdes till ny styrelseledamot. Staffan Hanstorp omvaldes till styrelseordförande. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till var och en av övriga ledamöter utsedda av årsstämman. Ersättning ska kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras respektive kompetensområde, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Arvode ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet med 85 000 kronor och med 55 000 kronor till övriga ledamöter i utskottet. Arvode ska vidare utgå för arbete i ersättningsutskottet med 20 000 kronor per ledamot. Därtill ska maximalt 190 000 kronor per månad kunna utgå till styrelsens ordförande för arbete med koncernens förvärvsmöjligheter, finansieringsfrågor, strategiska partnerskap och övergripande strategiska frågor enligt särskilt avtal.

Revisorer
Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning. Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB kommer att utse Anna Rosendal till huvudansvarig revisor.

Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna B-aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Vidare bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta B-aktier i bolaget till tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Skälen till att styrelsen ska kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är bland annat att möjliggöra finansiering av eventuella företagsförvärv och andra typer av strategiska investeringar på ett kostnadseffektivt sätt samt möjliggöra leverans av aktier sammanhängande med genomförande av bolagets eventuella framtida långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Bemyndigande att fatta beslut om nyemission av B-aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 39 600 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 3 300 000 nya B-aktier vid full teckning. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av B-aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.

Valberedning
Stämman antog valberedningens förslag om valberedning.

 

Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, klockan 20.30 den 7 maj 2020.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Lotta Jarleryd, CFO, Addnode Group
Tel: +46 (0) 72 247 92 01, e-mail: lotta.jarleryd@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digitala tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk offentlig sektor.

Vi är 1 900 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, USA och Österrike. 2019 uppgick nettoomsättningen till 3 434 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Dokument & länkar