Beslut om emission av aktier


            
Aktia Abp:s styrelse har i dag med stöd av de emissionsfullmakter som bolagets
bolagsstämma utfärdat 21.12.2006 för inrättande av aktiebaserade incentiv för
nyckelpersoner i koncernen och i enlighet med villkoren i ett av styrelsen år
2007 fastställt incentivprogram för högsta operativa ledningen fattat beslut om
en riktad aktieemission till namngivna personer i bolagets högsta operativa
ledning. Vid emissionen utges högst 12 490 nya aktier, serie A, till ett
teckningspris om 6,00 euro per aktie. 


AKTIA ABP 
Mera information
Berndt Hertsberg, chefsjurist, tfn 010 247 6297

Avsändare:
Malin Pettersson, kommunikationschef, tfn 010 247 6369

Distribution: 
OMX Nordic Exchanges Helsinki
Centrala nyhetsmedia
www.aktia.com