Beslut vid Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2016

 

Beslut vid Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2016

Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma har idag fastställt moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljat förvaltningsrådsledamöterna, styrelseledamöterna, verkställande direktören och dennes ställföreträdare ansvarsfrihet.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2015 i dividend utbetala 0,54 euro per aktie och som kapitalåterbäring utbetala 0,10 euro per aktie, sammanlagt ca 42,6 miljoner euro. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till 14.4.2016 och betalningsdagen till 26.4.2016.

Bolagsstämman fastställde antalet ledamöter i förvaltningsrådet till tjugoåtta.

Till ledamöter av förvaltningsrådet återvaldes förvaltningsrådsledamöterna Mikael Aspelin, Agneta Eriksson, Clas Nyberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Jan-Erik Stenman, Lars Wallin och Ann-Marie Åberg, vilka stod i tur att avgå, samt till nya ledamöter valdes företagare Ralf Asplund, hum. kand. Annika Pråhl samt pol. mag. Marcus Rantala, alla för en mandatperiod på tre år.

Årsarvodet till förvaltningsrådsledamöterna fastställdes till 24 400 euro för ordförande, till 10 500 euro för vice ordförande samt till 4 400 euro för ledamot. Mötesarvodet fastställdes till 500 euro per bevistat möte.

Bolagsstämman fastställde antalet revisorer till en och valde KPMG Oy Ab till bolagets revisor.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om emissionsfullmakt, fullmakt att förvärva egna aktier för att användas för bolagets aktiebelöningsprogram och/eller arvodering av ledamöter i bolagets förvaltningsorgan samt fullmakt att avyttra egna aktier. Bolagsstämman godkände även förslaget till bemyndiganden till styrelsen att besluta om donation till allmännyttigt ändamål för att stöda utbildning och forskning. 

Alla ovannämnda förslag har i sin helhet publicerats i texten till bolagsstämmokallelsen på www.aktia.com  under Om Aktia > Ledning och förvaltning > Bolagsstämma > Bolagsstämma 2016.


AKTIA BANK ABP

Mera information:
Verkställande direktör Jussi Laitinen, tfn 010 247 6210
Koncernjurist Mia Bengts, tfn 010 247 6348

Distribution:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
massmedierna
www.aktia.com

 

Aktia erbjuder ett brett urval lösningar och tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 350 000 kunder betjänas av en personal på
ca 1 000 personer på 50 kontor samt via webben och telefon. Aktias aktier noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.com