Fastator offentliggör resultatet av återköpserbjudandet

Report this content

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Bolaget” eller ”Fastator”) offentliggör resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet som offentliggjordes av Bolaget genom ett pressmeddelande den 10 september 2020 (“Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Bolagets utestående säkerställda obligationer om totalt 700 miljoner kronor med förfall i oktober 2021 och ISIN SE0011762129 (”Obligationerna”). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12.00 CEST den 16 september 2020. Innehavarna av Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om 162,5 miljoner kronor.

Fastator avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 102,55 procent av nominellt belopp. Bolaget kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna och Återköpserbjudandet. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas den 22 september 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Denna information är sådan som Fastator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2020 kl. 09:30

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.