Fastator undersöker möjligheterna att emittera nya obligationer samt förtidsinlösa befintligt obligationslån

Report this content

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats  i delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2020 angående refinansiering av befintligt obligationslån, givit i uppdrag åt Nordea, Pareto och Swedbank att anordna ett antal möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att refinansiera det befintliga säkerställda obligationslånet om totalt 700 mkr med ISIN SE0011762129 (de ”Befintliga Obligationerna”) med förfall i oktober 2021 genom emission av två nya icke-säkerställda obligationslån med förfall 2023 respektive 2024 (”Refinansieringen”). Under förutsättning att Refinansieringen genomförs ämnar Fastator påkalla full förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna till ett pris om 102,55% av nominellt belopp plus upplupen men ej utbetald ränta. Sådan full förtida inlösen kan tidigast ske från 26 oktober 2020. Vidare och i syfte att underlätta Refinansiering av de Befintliga obligationerna kommer Fastator att erbjuda återköp av de Befintliga Obligationerna, villkorat av att Refinansieringen genomförs.

- Vi fortsätter att hålla ett högt tempo och följer upp gårdagens aktieemission om 120 Mkr med att initiera en process för att refinansiera vår utestående obligation. Genom dessa kapitalmarknadstransaktioner stärker vi Fastator ytterligare med sikte på att fortsätta utveckla våra innehavsbolag – börsintroduktionen av Offentliga Hus står för dörren, Industrisamhället är i början av sin tillväxtresa och vårt nya innehavsbolag Studentbostäder i Sverige utvecklas mycket väl. Point Properties blir mycket positivt mottaget på de ställen där man etablerat sig och även innehavsbolagen Nordic PM och FastatorGenova har en fortsatt gynnsam utveckling. Mot denna bakgrund är tiden mogen för en refinansiering av vår utestående obligation, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD Fastator.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Denna information är sådan som Fastator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2020 kl. 07:00.

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.