Fastators intressebolag Offentliga Hus offentliggör planer på börsintroduktion

Intressebolaget Offentliga Hus har idag offentliggjort att man förbereder bolaget för en framtida börsnotering. 

- Vår avsikt är att inom ett år få Offentliga Hus-koncernen redo för en notering. Vi arbetar nu intensivt med att växa balansomslutningen från dagens 2,2 miljarder till ca 6-7 miljarder. Vi bedömer att vi kan nå det målet inom 12-18 månader och att bolaget då samtidigt ska vara redo för en börsintroduktion, säger Mats Hulth, styrelseordföranden i Offentliga Hus.

Offentliga Hus-koncernen ägs i dag till 50 procent av Aktiebolaget Fastator (publ) och till 50 procent av fastighetsfonden Cofigelux SARL.

- Vi är nöjda med att vårt största innehavsbolag nu satt ett ambitiöst mål för hur man ska öka balansomslutningen snabbare. Som ägare har vi varit aktiva i strategiarbetet och ser fram emot bolagets tillväxt och framtida notering, säger Joachim Kuylenstierna, tf VD för Fastator.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, tf VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51 

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 07.30.

Om oss

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (pub), tel +46 8 463 80 00, certifiedadvisor@penser.se