Penser Access: Fastator - Fortsatt NAV-tillväxt

Report this content

Under kvartalet har Fastator tillträtt fastigheter till ett värde om 402 mkr. De nya tillträdena samt orealiserade värdeökningar gör att NAV per aktie vid kvartalets utgång uppgick till 77,3 kr vilket var i linje med vårt estimat för helåret. Dotterbolaget Offentliga Hus har fortsatt öka sitt fastighetsbestånd via förvärv och inklusive ej tillträdda fastigheter uppgår portföljen nu till 5 800 mkr. Det gör att vi tror att fokus framöver kommer att ligga på att konsolidera balansräkningen. Tillträdena samt orealiserade värdeökningar gör att vi höjer vårt NAV-estimat till 82-86 kr vilket gör att vi ser ett motiverat värde för aktien i spannet 66-73 kr.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/fastator_20190823.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera