Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2018

Report this content

Aktiebolaget Fastators (publ) valberedning föreslår inför årsstämman 2018 att Staffan Beckett väljs till ny styrelseledamot i bolaget.

Staffan Beckett är grundare och tidigare VD på Nord Fondkommission. Han har en bakgrund inom fond- och försäkringsbranschen och har tidigare bland annat arbetat som säljansvarig och partner på SIP Nordic Fondkommission (2008 – 2013) och med finansiell rådgivning på Max Mathiessen. Staffan har en dubbel examen i finansiering och redovisning från Bond University i Australien.

Valberedningen föreslår därutöver omval av de nuvarande ledamöterna Björn Rosengren (styrelsens ordförande), Mats Lundberg, Carl Bildt, Jacqueline Winberg och Anders Mossberg.

Valberedningens övriga förslag till beslut på årsstämman kommer att presenteras i kallelsen till Fastators årsstämma 2018, som hålls i Stockholm den 3 maj.

Inför årsstämman 2018 består Fastators valberedning av Mats Lundberg (ordförande), Joachim Kuylenstierna, Staffan Beckett och Björn Rosengren (styrelsens ordförande).

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Lundberg, valberedningens ordförande
Växel: 08-660 67 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 kl. 17.25. 

Om Aktiebolaget Fastator (publ)
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00.