• news.cision.com/
 • Allgon AB/
 • Allgon fortsätter att växa med lönsamhet - fokus på industriell radiostyrning bär frukt

Allgon fortsätter att växa med lönsamhet - fokus på industriell radiostyrning bär frukt

Report this content
 • Allgon rapporterar fortsatt tillväxt för helåret 2019. Omsättningen uppgick till 574 MSEK med en EBITDA på 96 MSEK.
 • Allgonkoncernen växte med 14 procent jämfört med helåret 2018 (pro forma)¹.
 • Omsättningen för affärsområdet Industriell radiostyrning uppgår för helåret till 472,2 (413,3 pro forma¹) MSEK med ett EBITDA om 111,1 (70,5) MSEK exklusive koncerngemensamma kostnader, vilket ger en EBITDA-marginal på 23,5 procent.
 • Allgon investerar under Q4 för framtida tillväxt inom affärsområdet Industriell radiostyrning genom att förstärka organisationen inom teknikutveckling och försäljning.
 • Allgon inleder 2020 med högt affärstempo där efterfrågan i Europa är god.

Fjärde kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 144,5 (130,0) MSEK, en ökning med 11,2 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Kvartalets EBITDA uppgick till 19,7 (14,2) MSEK, EBITDA-marginalen uppgick till 13,7 (10,9) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,2 (9,8) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,7 (7,5) procent.
 • Kvartalets resultat uppgick till 14,7 (0,0) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om 0,26 (0,00) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,5 (6,7) MSEK.

Januari till december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 574,2 (322,2) MSEK, en ökning med 78,2 procent jämfört med 2018. Ökningen beror i huvudsak på förvärvet av Tele Radio 2018¹.
 • Periodens EBITDA uppgick till 96,3 (20,3) MSEK, EBITDA-marginalen uppgick till 16,8 (6,3) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 64,6 (8,1) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,3 (2,5) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 42,5 (-8,5) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om 0,76 (-0,21) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 54,7 (-13,9) MSEK.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsår 2019.


VD har ordet

Vi summerar 2019 som ett starkt år för Allgon där vi lyckades kombinera hög tillväxt med god lönsamhet. Under året omsatte vi 574 MSEK med en EBITDA på 96 MSEK vilket ger en EBITDA-marginal om 17 procent. Detta har vi kombinerat med en organisk tillväxt på 14 procent. Vårt strategiska fokus på industriell radiostyrning har burit frukt och tydligt bidragit till Allgons tillväxt och lönsamhetsutveckling och vi är idag en av de ledande aktörerna globalt på denna marknad. Vi har inlett 2020 med fortsatt högt affärstempo och nya spännande affärer. Den för Allgon viktiga europeiska marknaden utvecklades stabilt och positivt under 2019.

Vårt fokus på tillväxt på den globalt växande marknaden för radiostyrning i kombination med att systemen vi levererar är komplexa kräver att vi också utvecklar vår organisation inom både försäljning och teknikutveckling för att hantera ökade affärsvolymer. Allgon har idag en position som den femte största spelaren internationellt och vi har som långsiktig vision att bli den globala marknadsledaren inom industriell radiostyrning. Under senaste kvartalet har vi som ovan nämnts investerat i nya medarbetare. Detta medför att vi under det fjärde kvartalet 2019 har högre personalkostnader.

Tele Radio rekryterade under året flera nya kompetenta medarbetare, inklusive en ny CTO, och stärkte även sin globala räckvidd med etableringar i Frankrike, Brasilien och Ryssland. Planering pågår för nyetablering av minst ett nytt dotterbolag under 2020. Åkerströms har under året investerat i sin organisation och lagt grunden för en ökad tillväxttakt. De har rekryterat flera nyckelpersoner och utvecklat ett ambitiöst koncept kring eftermarknad, något som vi bedömer kommer skapa värdefulla merförsäljningsmöjligheter.

Åkerströms har vunnit viktiga ordrar från bolag som Husqvarna och SSAB. Husqvarna är ett av många exempel på hur vi i utvecklingsprojekt jobbar långsiktigt tillsammans med våra kunder, något som i detta fall resulterade i en större order som vi kommunicerade i januari 2020. Denna typ av samarbeten har god potential att generera försäljning av ytterligare system framåt. En annan milstolpe under året var lanseringen av Tele Radios nya produktfamilj Puma som är särskilt utvecklat för hydrauliksystem. Puma har mottagits väl av marknaden och öppnar upp för intressanta affärer inom bland annat transporter, lastbils- och cementindustrin. I mars kommer Tele Radio presentera Puma på den viktiga Conexpo-mässan i Las Vegas där många aktörer inom industrin närvarar. Under 2019 har Åkerströms även genomfört ett större projekt tillsammans med Vinnova, Högskolan Dalarna och Boliden där man utvecklat ett erbjudande inom behörighetsstyrning och dataloggning. Lösningen lanseras under andra kvartalet 2020 och gör att vi kan erbjuda kunderna ökad säkerhet och kostnadsbesparingar med ett skalbart och modulärt system som är lätt att anpassa.

Tele Radio och Åkerströms kompletterar varandra i hur de möter marknaden. Tele Radio jobbar brett med ett globalt distributionsnät medan Åkerströms har ett fokus på OEM-affärer i nära samverkan med ledande nordiska industriella aktörer och når genom dem ut med sina lösningar globalt. En tydlig fördel med vår allt mer globala räckvidd är att vi totalt sett blir mindre känsliga för konjunkturvariationer på enskilda marknader.

Inom affärsområdet Connectivity som står för 18 procent av Allgons nettoomsättning 2019 ser vi en blandad utveckling med god tillväxt och förbättrad lönsamhet inom antennsegmentet där både Smarteq och Satmission bidrar positivt till Allgon under 2019. Under fjärde kvartalet fick Smarteq en betydande order från det italienska energibolaget Enel värd cirka 7 miljoner SEK över två år. Utvecklingen inom segmentet industriell IoT (WSI och IIOX) har varit svagare. Vi har under 2019 initierat ett åtgärdsprogram för att vända IoT-bolagen mot lönsamhet genom ett tydligare fokus på tjänsteutveckling som vi kallar Business Creation. Detta har ännu inte gett avsedd effekt och vi har därför inlett en strategisk översyn av affärsområdet Connectivity.

Nyckeln till Allgons framgång är att fortsatt jobba nära våra kunder och utveckla anpassade lösningar som bygger på någon av våra flexibla plattformar. Efter periodens utgång har Coronaviruset uppmärksammats och vi följer noga utvecklingen. När vi blickar framåt bedömer vi en fortsatt god efterfrågan inom industriell radiostyrning globalt där radiostyrningen som vi levererar blir en allt viktigare del i kundernas effektiviseringsprocess.

Tack vare våra skickliga medarbetare har vi lyckats skapa ett väloljat maskineri som är dimensionerat för fortsatt lönsam tillväxt.


Johan Hårdén, VD & koncernchef Allgon
Stockholm, 20 februari


 

För mer information, kontakta: 
Johan Hårdén, Koncernchef Allgon

johan.harden@allgon.se
073-385 92 19

Denna information är sådan information som Allgon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom ovan kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 08.30 CET den 20 februari 2020. 

Den fullständiga rapporten finns på https://allgon.se/investerare/rapporter/ 


INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag, den 20 februari, arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Johan Hårdén samt CFO Sten Hildemar presenterar och kommenterar rapporten.

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: 08 505 58366
Från Storbritannien: +44 333 3009267

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:

https://tv.streamfabriken.com/allgon-q4-2019

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Allgons hemsida www.allgon.se kl 08.30.

Välkommen!


 

Om Allgon

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 380 anställda i 18 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, som certified adviser.

Citat

Vi summerar 2019 som ett starkt år för Allgon där vi lyckades kombinera hög tillväxt med god lönsamhet.
Johan Hårdén, VD Allgon AB