Bokslutskommuniké 2018

Report this content

Strategiskt fokus mot industriell radiostyrning där Allgon uppvisar 20 % organisk tillväxt

 • Allgon omformades under 2018 när koncernen tog ett strategiskt beslut att fokusera på industriell radiostyrning genom förvärvet av Tele Radio. Detta tar Allgon till en topp-5 position globalt inom industriell radiostyrning, en marknad som uppskattas vara värd omkring 6-8 MDR SEK.
 • Proforma för helåret 2018 uppvisade Allgon en nettoomsättning på 503 MSEK.
 • Proforma uppgår omsättningen under 2018 i affärsområdet Industriell Radiostyrning (Åkerströms och Tele Radio) till 413,3 MSEK med ett EBITDA om 70,5 MSEK exklusive koncerngemensamma kostnader. EBITDA marginal inom affärsområdet uppgår proforma till 17,1 %.
 • Affärsområdet växer organiskt med 20 % under året och Allgon tar marknadsandelar genom att växa snabbare än marknaden.
 • Arbetet med samordning och utvinna synergier är påbörjat i syfte att stödja fortsatt lönsam tillväxt.

Fjärde kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 130,0 (48,4) MSEK, en ökning med 168 % jämfört med motsvarande period 2017.

 • Periodens EBITDA uppgick till 14,2 (1,7) MSEK.

 • Rörelseresultatet uppgick till 9,8 (-0,1) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,5 % (-0,1) %.

 • Periodens resultat före skatt och minoritetens andel av resultatet uppgår till 4,2 (-1,3) MSEK.

 • Periodens resultat uppgick till 0,0 (-1,3) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om 0,00 (-0,06) kr.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,7 (5,4) MSEK.

Januari - December 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 322,2 (198,6) MSEK, en ökning med 62 % jämfört med motsvarande period 2017. Tele Radio är konsoliderat sedan 1 augusti 2018 då Allgon tillträdde bolaget.
 • Periodens EBITDA uppgick till 20,3 (9,1) MSEK. Periodens EBITDA innehåller transaktionskostnader om 7,6 (1,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,1 (2,3) SEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,5 (1,2) %.
 • Periodens resultat uppgick till -8,5 (-0,7) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om -0,21 (-0,04) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,9 (-6,6) MSEK.
 • Tele Radio konsolideras fr o m 1 augusti 2018 och har under 2018 omsatt 312,3 MSEK med ett EBITDA om 52,9 MSEK.


VD HAR ORDET

Allgons nettoomsättning och rörelseresultat har förbättrats under kvartalet och för helåret 2018. Vi lägger nu ett händelserikt år bakom oss, där förvärvet av Tele Radio var den enskilt viktigaste händelsen. Med förvärvet togs ett historiskt steg i Allgons utveckling och vi är idag topp-fem globalt. Vår målsättning att skapa en större svensk aktör har infriats och vi siktar nu mot att bli det ledande bolaget internationellt inom industriell radiostyrning.

Industriell radiostyrning är Allgons största affärssegment och stod under det fjärde kvartalet för 84 % av koncernens omsättning. Årets organiska tillväxt på 20 % drivs av ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster från våra industriella kunder i olika branscher. Den genomsnittliga tillväxten för branschen har under de senaste åren legat på cirka 12 %. Vi når därmed vår ambition att ta marknadsandelar genom att organiskt växa snabbare än marknaden. Allgons tillväxtstrategi handlar i korthet om att tillsammans med våra kunder utveckla lösningar i teknologisk framkant med en tyngdpunkt på säkerhetsklassade och certifierade produkter, ett tydligt försäljningsfokus där vi drar nytta av vårt starka distributionsnät samtidigt som vi stärker vår eftermarknadsförsäljning med service. En framgångsfaktor för att uppnå detta är att kombinera Åkerströms höga kunskap inom service och eftermarknad med Tele Radios struktur och processer för lönsam tillväxt.
Samordningen mellan våra radiostyrningsbolag Tele Radio och Åkerströms är framåtriktad och tillväxtdriven när vi nu expanderar och optimerar såväl vår produktionskapacitet som vår marknadsnärvaro. I det längre perspektivet ser vi möjligheter att samordna produktutvecklingen genom gemensamma produktplattformar. En gemensam produktplattform innebär på sikt synergieffekter då vi kan nyttja olika delar av plattformen till våra två starka varumärken inom radiostyrning. Ytterligare exempel på kostnadsreduktioner som redan utvunnits tack vare samordningen mellan Tele Radio och Åkerströms är att vi under fjärde kvartalet vidtog åtgärder som kommer att sänka våra logistikkostnader.

Inom segmentet Connectivity är utvecklingen mer varierad. Inom WSI fortsätter vi att göra satsningar på tjänsteutveckling, där flera projekt sker i nära samarbete med IIOX. För antennbolagen Smarteq och Satmission var utvecklingen fortsatt svag under det fjärde kvartalet, samtidigt som utsikterna har stärkts inför 2019. Denna verksamhet är som tidigare nämnts mer volatil eftersom affärerna är mer av projektkaraktär där våra leveranser ofta är en del av större system. Liksom alla företag påverkas vi av läget i vår omvärld, vilken nu präglas av osäkerhet och geopolitiska spänningar som handelskonflikten mellan USA och Kina. Den globala konjunkturen är svårbedömd med osäkerhet i vår omvärld. Vi ser alltjämt fortsatt hög efterfrågan från kunderna och goda möjligheter att växa snabbare än marknaden. Vi tar därmed stora steg framåt mot vår vision att bli en ledare inom industriell radiostyrning globalt.


Johan Hårdén, VD
Stockholm den 28 februariINBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag, den 28 februari, arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Johan Hårdén samt CFO Sten Hildemar presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Torsdagen 28 februari kl 10.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: 0850558353
Från Storbritannien: +443333009266

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://tv.streamfabriken.com/allgon-q4-2018 

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Allgons hemsida www.allgon.se kl 08.00.

Välkommen!

För mer information, kontakta: 
Johan Hårdén, Koncernchef Allgon
johan.harden@allgon.se
073-385 92 19

Denna information är sådan information som Allgon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom ovan kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 08.00 CET den 28 februari 2019. 

Om Allgon
Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, som certified adviser.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vår målsättning att skapa en större svensk aktör har infriats och vi siktar nu mot att bli det ledande bolaget internationellt inom industriell radiostyrning.
Johan Hårdén, VD Allgon AB