Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport för Smarteq AB (publ),
org nr 556387-9955 för kvartal 1, 2008


• Fortsatt positiv resultatutveckling i Smarteq. Bolaget har sedan andra kvartalet 2007 uppvisat positiva kvartalsresultat.

• Kvartalets försäljning uppgick till 28,3 (23,4) MSEK, en ökning med 21 % jämfört med föregående år. Ökningen är främst en följd av bolagets framgång på marknaden för antenner till elmätare. Även försäljningen inom Automotive har ökat, främst inom lastvagnar.

• Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick till 2,8 (0,5) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10% (2%). Nettoresultatet förbättrades med 2,3 MSEK, från -1,0 MSEK till 1,3 MSEK.

• Samtliga nyckeltal har utvecklats positivt, såsom tex soliditet 52% (12%) och försäljning per anställd 3,6 (2,8) MSEK.

• Ytterligare en order inom området automatisk fjärravläsning av elmätare, från Landis +Gyr, har erhållits. Avtalet omfattar 210 000 antenner för 390 000 mätpunkter och beräknas vara värt över 10 MSEK. Leveranserna har påbörjats under kvartalet.

• Bolaget har förstärkt sina försäljningsresurser genom att etablera representation i USA och Tyskland.

• En ny fokuserad kanalstrategi för bolagets WLAN produkter har implementerats med Nowire som Smarteqs huvuddistributör.

Marknad
Smarteq har renodlat sin verksamhet till att helt fokusera på antennprodukter inom de utvalda kundsegmenten Automotive (Fordon), M2M (övrig industri) samt Mobile Communication (trådlös överföring av tal och data).
Bolaget verkar på en marknad med underliggande långsiktig tillväxt. Marknaden drivs av en kombination av den snabba utvecklingen inom mobiltelefoni, fordonsindustrins behov av teknik för att möjliggöra alltmer avancerad kommunikation till och från fordon samt industrins ökande behov av trådlös kommunikation, M2M (Machine to Machine). Bolaget har under kvartalet förstärkt sina försäljningsresurser genom att etablera representation i USA och Tyskland.

Antennmarknaden som helhet uppvisar en fortsatt stark tillväxt som främst drivs av ökande behov av trådlösa kommunikationslösningar. Smarteq har väl utvecklade koncept för att tillfredställa kundernas behov inom detta område.


Automotive
Smarteq är väl etablerad på marknaden för antenner till lastvagns-och personbilstillverkare. Flera av de stora tillverkarna är kunder till bolaget, ex vis Audi, Bentley, SAAB, Scania, Siemens VDO, Volkswagen, Volvo AB och Volvo Cars.
På personbilsmarknaden har satsningen på kundanpassade lösningar med högre teknikinnehåll och krav på design börjat ge resultat och en fortsatt tillväxt väntas. Bolagets nyutvecklade inbyggda antenn för amerikansk satellitradiokommunikation, SDARS, levereras till Bentley’s samtliga modeller. Detta antennkoncept kommer att vidareutvecklas för att kunna erbjudas till övriga fordonskunder inom premiumsegmentet. Bolaget kommer under 2008 att lansera en ny antennplattform med multifunktionslösningar för lastbil.

Smarteq kommer även i fortsättningen att förvalta sina goda relationer och upprätthålla den direkta kommunikationen med de stora lastvagns- och personbilstillverkarna. Detta då det i stor utsträckning är den kontinuerliga dialogen och produktutvecklingen utifrån kundens upplevda behov som är avgörande för deras val av vilka produkter som till slut skall ingå i systemet.

Smarteq har lång erfarenhet att arbeta med fordonstillverkare. På antennsidan har Smarteq spetskompetens. Smarteq har dessutom ett kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO/TS 16949 och ISO 14001 vilket är en förutsättning för att kunna bli leverantör till fordonsindustrin.

Övrig industri
Det är främst inom segmentet övrig industri som de stora framtida tillväxtmöjligheterna bedöms finnas för Smarteq. Förutom att fler kommunikationsbehov kommer att behöva lösas i framtiden, pågår det en stadig utbyggnad av den tekniska infrastrukturen. Marginalerna på produkter inom detta område är betydligt högre än inom Automotive och priserna är inte utsatta för samma press.

M2M
Det snabbast växande området inom övrig industri är M2M, Machine to Machine. Här återfinns bolagets snabbt växande affärer inom automatisk fjärravläsning av elmätare samt trådlösa larm. Inom detta kundsegment bedöms de mest betydande framtida tillväxtmöjligheterna finnas för Smarteq. Vidare ökar kommunikationen mellan maskiner och/eller utrustningar, M2M, kraftigt vilket ytterligare ökar behovet av avancerade antenner. Smarteq har tillsammans med sina AMR partners offererat antenner i ett antal projekt utanför Norden.
Inom detta kundsegment finns aktörer som Telenor Cinclus, Kamstrup-Senea, Landis+Gyr, Acataris, Telvent mfl.

Mobile Communication
Inom detta kundsegment finns en stark trend mot ökad användning av trådlös kommunikation av tal och data, som i många fall kan komplettera befintlig infrastruktur eller ersätta den helt. En trådlös infrastruktur kan byggas med lägre investeringar eller där nya investeringar i existerande trådbunden kommunikation inte längre är lönsam. I denna utbyggnad används flera olika tekniker och frekvenser såsom CDMA450, GSM, UMTS och WiMAX. Smarteq har utvecklade antennkoncept för samtliga dessa. Smarteq har även antenner för lokala trådlösa nätverk, WLAN.
I Europa har en ny gemensam standard för ett digitalt kommunikationssystem för utryckningsfordon, TETRA, fastställts. Utbyggnaden har påbörjats i flera länder med antenner från Smarteq. Smarteq levererar även unika antennsystem för militära applikationer. Inom detta kundsegment har Smarteq kunder som Nowire, Nordisk Mobiltelefon, Malux, Ericsson, SAAB Defence och Flextronics.


Produktutveckling
Smarteq koncentrerar sina utvecklingsresurser på antenner med nya egenskaper till de olika marknadssegmenten som står i fokus. Den nya teknologiplattformen för inbyggda fordonsantenner till de nya digitala satellitradiosystemen i USA, SDARS, med de bägge operatörerna Sirius och XM, är ett sådant exempel. Smarteq bevakar motsvarande utveckling i Europa. Flera antenner anpassade för elmätaravläsning men även andra former av så kallad M2M-kommunikation har tagits fram. Vidare har två antenner tagits fram för FWT, fixed wireless terminals, dvs överföring av tal och data via GSM/GPRS teknik. Ett flertal antenner ur bolagets standardsortiment har dessutom kompletterats med WLAN funktion. En tredje generation av antenner för elmätare har utvecklats för att svara upp mot nya elsäkerhetskrav. För närvarande pågår utveckling av en antennplattform med multifunktionslösningar för lastbil.


Fakturering/Resultat
Koncernens fakturering uppgick under första kvartalet till 28,3 (23,4) MSEK, vilket motsvarar en ökning jämfört med motsvarande period 2007 med 21 %. Ökningen är främst ett resultat av bolagets framgång på marknaden för antenner till elmätare. Även inom Automotive utvecklas försäljningen positivt, främst inom lastvagnar.

Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick till 2,8 (0,5) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal
på 10 % (2 %).

Nettoresultatet förbättrades med 2,3 MSEK, från -1,0 MSEK till 1,3 MSEK. Resultatförbättringen förklaras av fokuseringen på bolagets kärnverksamhet, antenner och antennsystem, med en alltmer effektiv och intrimmad verksamhet.

Koncernredovisningen omfattar Smarteq AB (publ), Smarteq Wireless AB, Svenska Antenn-specialisten AB och Smarteq Intressenter AB.


Finansiell ställning
Koncernens disponibla likvida medel uppgick per den 31 mars till 4,8 (2,3) MSEK.

Koncernens soliditet var per den 31 mars 52 (12) %.

Per mars månads utgång var det totala antalet aktier 105 778 722.


Investeringar
Investeringarna under kvartalet uppgick till 0,7 (0,4) MSEK.
Av årets investeringar avsåg 0,3 (0,3) MSEK aktivering av utvecklingskostnader.

Per mars 2008 uppgick de aktiverade utvecklingskostnadernas nettobokförda värde till
5,1 (4,5) MSEK. Vidare innehåller de immateriella tillgångarna inkråmsgoodwill till ett nettobokfört värde av 7,3 (10,0) MSEK.


Personal
Antal anställda per 31 mars var 31 (35).


Framtidsutsikter
Den fokuserade satsningen på specialantenner inom utvalda segment har lett till en märkbar ökning av omsättning och resultat. Den kraftigaste ökningen har skett inom kundsegmentet Industri och då främst inom AMR (Automatic Meter Reading).
Ytterligare kontrakt avseende betydande affärer inom områdena satellitradiokommunikation, automatisk mätaravläsning, trådlösa larm samt fixed wireless terminals beräknas kunna tecknas under året. Sålunda har Smarteq tillsammans med sina AMR partners, Telenor Cinclus, Landis+Gyr, Kamstrup-Senea, Actaris, Telvent mfl, offererat antenner i ett antal AMR projekt utanför Norden.
Samarbetsavtalet med Telenor-Cinclus möjliggör dessutom utökade affärer inom Telenors prioriterade område M2M. Inom detta område har ett antal tänkbara samarbetsområden identifierats. Bland dessa kan nämnas spårning av containers och handhållna terminaler för kreditkortsavläsning.

Befintliga leverantörer i Asien har knutits närmare Smarteq med gemensamt överenskomna program för rationalisering vilket har lett till betydande kostnadsbesparingar. Vidare har en ny leverantör i Kina utvärderats med ett mycket positivt resultat och uppstart av antenntillverkning har inletts under kvartalet.

Smarteq har idag en väl förankrad och fokuserad verksamhet med en tydlig strategi, en allt starkare kundbas, en alltmer effektiv verksamhet och en tilltagande lönsamhet. Detta förändringsarbete har noterats med tillfredsställelse av våra kunder och leverantörer. Sammantaget gör detta att Smarteq räknar med en fortsatt tillväxt och positiv resultatutveckling.


Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med redovisningsrådets rekommendationer
RR20 Delårsrapporter.


Revision
Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorsgranskning.Kommande rapporter 2008

Delårsbokslut – kvartal 2 20 augusti
Delårsbokslut – kvartal 3 22 oktober
Bokslutskommuniké 2008 17 februari 2009


Stockholm 2008-05-22


Lars Ericson
Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta:
Lars Ericson, VD Smarteq, Tel: 08-792 92 50, Mobiltel: 0705-56 80 65
lars.ericson@smarteq.se

Ove Östergren, CFO Smarteq, Tel: 08-792 92 21, Mobiltel: 0733-85 92 21
ove.ostergren@smarteq.se

Smarteq AB (publ), Box 4064, 182 04 Enebyberg, Tel: 08-792 92 00
info@smarteq.se

Prenumerera

Dokument & länkar