Delårsrapport januari-juni 2019

Report this content

Fortsatt god efterfrågan på industriell radiostyrning

 • Allgon ser ett fortsatt stort intresse för produkter och lösningar inom industriell radiostyrning.
 • Efter ett starkt första kvartal redovisar affärsområdet fortsatt stabil försäljning med god lönsamhet under det andra kvartalet.
 • Tillväxten under det första halvåret jämfört med motsvarande period föregående år uppgick till 14,7% inom affärsområdet industriell radiostyrning (pro forma).

Andra kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 148,1 (54,6) MSEK, en ökning med 171,1 procent jämfört med motsvarande period 2018. Ökningen beror i huvudsak på förvärvet av Tele Radio 2018¹.
 • Kvartalets EBITDA uppgick till 25,2 (5,0) MSEK, EBITDA marginalen uppgick till 17,0 procent².
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,3 (3,1) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,3 (5,7) procent.
 • Kvartalets resultat uppgick till 7,3 (2,4) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om 0,13 (0,11) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,6 (5,4) MSEK.
 • Affärsområdet industriell radiostyrning stod under andra kvartalet för 79 procent av Allgons omsättning och omsättningen uppgick under kvartalet till 116,8 MSEK. EBITDA uppgick till 25,1 MSEK med en EBITDA marginal om 21,5 procent (exklusive koncerngemensamma kostnader). Organiskt växer affärsområdet med 10,7 procent (pro forma jämfört med motsvarande period 2018).

Januari till juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 297,0 (101,4) MSEK, en ökning med 192,8 procent jämfört med motsvarande period 2018. Ökningen beror i huvudsak på förvärvet av Tele Radio 2018¹.
 • Periodens EBITDA uppgick till 52,7 (6,3) MSEK, EBITDA marginalen uppgick till 17,8 procent².
 • Rörelseresultatet uppgick till 39,0 (2,6) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,1 (2,5) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 17,5 (1,1) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om 0,31 (0,05) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,6 (-7,0) MSEK.
 • Affärsområdet industriell radiostyrning stod under perioden för 81 procent av Allgons omsättning och omsättningen uppgick under perioden till 239,5 MSEK. EBITDA uppgick till 54,6 MSEK med en EBITDA marginal om 22,8 procent (exklusive koncerngemensamma kostnader). Organiskt växer affärsområdet med 14,7 procent (pro forma jämfört med motsvarande period 2018).

(1) Tele Radio konsolideras från och med den 1 augusti 2018.

(2) Implementeringen av IFRS 16 hade en positiv inverkan på kvartalets EBITDA med 2,6 MSEK och på periodens EBITDA med 5,0 MSEK.


VD har ordet

Allgons försäljning under det andra kvartalet var fortsatt stabil och i linje med föregående kvartal och vi fortsätter att skapa god lönsamhet. Nettoomsättningen uppgick under det andra kvartalet till 148,1 MSEK med ett EBITDA på 25,2 MSEK. För halvåret når vi en nettoomsättning på 297,0 MSEK och ett EBITDA på 52,7 MSEK.

Vi ser fortsatt god efterfrågan på Allgons produkter och lösningar för industriell radiostyrning vilka ofta spelar en viktig roll när våra kunder effektiviserar sina produktionsprocesser och logistikflöden. Efter de två föregående kvartalens mycket höga tillväxttakt blev det andra kvartalet något lugnare med varierande utveckling i olika geografier.

Trots rapporter om viss avmattning från vissa industrisegment och geografiska marknader upplever vi fortsatt god efterfrågan från kunder att investera i våra produkter och lösningar för att effektivisera sin verksamhet. Vår globala räckvidd skapar diversifiering och innebär att Allgon blir mindre känsligt för lokala störningar i konjunkturen.

Vi håller tydligt fast vid vårt strategiska fokus på industriell radiostyrning. Marknaden är fragmenterad och förhållandevis regional till sin karaktär. Vi analyserar noga de olika marknaderna och har identifierat ett antal länder som särskilt intressanta att expandera till och vår ambition är att starta upp verksamhet i ytterligare två länder innan årsskiftet. Vi ser fortsatt goda möjligheter att fortsätta ta marknadsandelar på den växande marknaden för industriell radiostyrning. Eftersom kundkraven är höga där lösningar måste fungera användarvänligt och integreras i avancerade industriella processer, samtidigt som de ska möta tuffa  säkerhetskrav och certifieringar, blir inträdeströsklarna höga. Möjligheterna för att skapa en fortsatt lönsam och växande affär är goda. En framgångsfaktor för att uppnå detta är att kombinera Åkerströms höga kunskap inom service och eftermarknad med Tele Radios struktur och processer för lönsam tillväxt. Inom affärsområdet Connectivity ser vi god tillväxt och förbättrad lönsamhet inom antennsegmentet där både Smarteq och Satmission bidrar positivt medan utvecklingen har varit svagare för Industriell IoT. Vi agerar på en marknad där våra kunder i allt högre grad automatiserar och digitaliserar sin verksamhet. Detta ställer krav på oss att hela tiden utveckla vårt erbjudande och finnas nära våra kunder. Ett konkret exempel på detta är Tele Radios lansering av Puma som inleddes under det första kvartalet och kompletterar vårt produktutbud med ett fullvärdigt och avancerat hydrauliksystem, något vi tidigare saknat. Allgon har en bra position för att tillvarata alla de möjligheter som marknaden för industriell radiostyrning erbjuder. 

Johan Hårdén, VD Allgon Stockholm, 29 augusti 


För mer information, kontakta: 
Johan Hårdén, Koncernchef Allgon
johan.harden@allgon.se
073-385 92 19

Denna information är sådan information som Allgon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom ovan kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 08.30 CET den 29 augusti 2019. 

Vi inbjuder aktiemarknad och media till en telefonkonferens idag kl 10.00 där VD och koncernchef Johan Hårdén, vice VD Ola Samelius samt CFO Sten Hildemar presenterar och kommenterar rapporten.

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer 08-50 558 352.

För att ta del av presentationen online, vänligen använd denna länk:

https://tv.streamfabriken.com/allgon-q2-2019


Taggar:

Prenumerera

Citat

Trots rapporter om viss avmattning från vissa industrisegment och geografiska marknader upplever vi fortsatt god efterfrågan från kunder att investera i våra produkter och lösningar för att effektivisera sin verksamhet.
Johan Hårdén, VD Allgon AB