Kommuniké från årsstämma i Allgon AB (publ) den 13 maj 2019

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och att årets resultat, -8 233 951 kr avräknas mot överkursfonden och att 35 390 695 kr balanseras i ny räkning.

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Sven von Holst, Per Nordlander, Anders Björkman, Ingalill Östman samt Björn Lindblom. Sven von Holst omvaldes till styrelsens ordförande. Grant Thornton Sweden AB omvaldes som revisor med Erik Uhlén som huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman beslutade avseende styrelsens arvode till och med utgången av årsstämman 2020, i enlighet med valberedningens förslag, att ordföranden skall erhålla 300 000 kr och respektive ledamot 130 000 kr, det vill säga totalt maximalt 820 000 kr om styrelsen består av fem ledamöter. Styrelseledamoten Per Nordlander avstår dock från styrelsearvode vilket innebär att styrelsearvodet maximalt kommer att uppgå till 690 000 kr. Ersättningsutskottets ledamöter ska vara berättigade till arvode uppgående till 15 000 kr per år och ledamot samt att ledamöterna ska ha rätt till ersättning för nedlagd tid avseende arbete utöver styrelsearbete fram till årsstämman 2020 med upp till 200 000 kr.

Beslut fattades vidare om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt riktlinjer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslöt vidare att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet B-aktier i bolaget kunna öka med högst 6 250 000 B-aktier i bolaget, vilket motsvarar en utspädning med cirka 10 procent. Teckningskursen för aktierna ska motsvara ett marknadsvärde på bolagets aktie. Teckningskursen ska fastställas av styrelsen innan teckningstiden börjar löpa.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital samt i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med styrelsens förslag, liksom skälen för att medge emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra ytterligare förvärv och för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget.

Noterades att samtliga beslut var enhälliga.

För mer information, kontakta: 
Johan Hårdén, Koncernchef Allgon
johan.harden@allgon.se
073-385 92 19

Informationen lämnades genom ovan kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 17.00 CET den 13 maj 2019. 

Om Allgon 

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, som certified adviser.                 

Om oss

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar