Stark återhämtning och vi är redo för 2021

Report this content
 • Kvartalets EBITDA uppgick till 27,0 MSEK vilket är en fördubbling jämfört med föregående kvartal och i paritet med motsvarande kvartal föregående år. 
 • Markant ökning av försäljningen på europeiska nyckelmarknader däribland Tyskland och Sverige. Allgon har ställt om och anpassat delar av försäljningsverksamheten till digitala kanaler för att säkra närvaron med både försäljning och service. 
 • Fortsatt beredskap i organisationen för att kunna manövrera runt pandemins inskränkningar. Skulle en andra våg få en signifikant påverkan på marknaden är vi redo.
 • Per den sista september har WSI sålts till Sigma Connectivity som ett fortsatt steg att över tid renodla Allgons verksamhet mot industriell radiostyrning.

Tredje kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 121,8 (126,1) MSEK, en minskning med 3,4 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. 
 • Kvartalets EBITDA uppgick till 27,0 (26,8) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 22,2 (21,3) procent. 
 • Rörelseresultatet uppgick till 20,1 (20,7) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,5 (16,4) procent. 
 • Kvartalets resultat uppgick till 8,8 (15,0) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om 0,16 (0,27) SEK. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,9 (7,8) MSEK. 

Januari till september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 370,9 (391,8) MSEK, en minskning med 5,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. 
 • Periodens EBITDA uppgick till 61,7 (73,9) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 16,6 (18,9) procent. 
 • Rörelseresultatet uppgick till 11,5 (54,6) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,1 (13,9) procent. 
 • Periodens resultat uppgick till -18,0 (30,5) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om -0,32 (0,54) SEK. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,0 (50,4) MSEK. 
   

VDs kommentar

Allgon möter en fortsatt återhämtning inom industrin. Efterfrågan på radiostyrning för maskiner, installationer och kranar ökar månad för månad. Våra 10 000 kunder ger oss en stabil grund att stå på. Samtidigt vet vi att pandemin kan överraska snabbt och vi har rustat därefter. Vi har lyckats upprätthålla vår kassa, hållit igen på kostnader och skapat en beredskap vilket ger ett starkt resultat för tredje kvartalet. 

Industrin har i den ojämna konjunkturen allt mer uppmärksammat behovet av att effektivisera och samtidigt säkra sin produktion och service. Naturligtvis kan tillfällig ny oro senarelägga investeringar. Trots detta märks en genuin efterfrågan på teknik, mjukvara och service som omgående ger mätbara resultat. Det syns tydligt hos bägge dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms.

Senaste året har vi tydligare än någonsin märkt av styrkan i vår breda kundbas på fem kontinenter. När en industri eller en region är mer defensiv, finns det andra branscher eller länder som väger upp. Starkast är nu efterfrågan i regioner med stor export som södra Tyskland, Sverige, Holland och Schweiz. Branscher som går särskilt starkt är bygg, vindkraft till havs, specialfordon och maskiner till byggsektorn. De är alla typiska kunder med höga krav på att dygnet runt kunna styra, effektivisera och evaluera maskiner, kranar och installationer. Vi har inom vissa marknader och branscher känt av mindre och trögare efterfrågan. Det gäller främst kunder i Storbritannien samt branscherna fordon, olja och rederier. Nya kunder har tillkommit framför allt på våra nyaste marknader som Brasilien, Frankrike och Ryssland. 

Parallellt upprätthåller vi vår beredskap för bakslag i den globala återhämtningen. Vi har säkerställt att Allgon och våra leverantörer är redo att agera lika snabbt och beslutsamt som under våren. I våra kundrelationer, som ofta existerar i många årtionden, är vi väl rustade för att utveckla affärer oavsett konjunkturläge. 
 

Ökad digitalisering
Vi har anpassat vårt arbetssätt och utför allt fler möten, anpassningar, service, nyförsäljningar och utbildningar digitalt. På så sätt bli vi mindre påverkade av pandemins inskränkningar. Det märks tydligast i mer mogna länder som Sverige, USA och Finland där infrastrukturen inom IT kommit längst. Ett exempel är i USA där vi genom digitala kanaler tagit affärer och genomfört installationer på distans till helt nya kunder. Detta kan bli vägledande för arbetet framöver. Vi har till exempel anpassat vårt fysiska underhåll ute hos kund till en tillvaro i social distans. Vår nya mobila serviceenhet, för underhåll och service hos kunderna, har fått ett mycket positivt mottagande. Och vår nya satsning på mjukvara som samlar processdata från maskiner finns nu installerad hos Boliden och SSAB i Sverige. Här ser vi ytterligare ett område där vi kan föra ut lyckade utvecklingsprojekt på samtliga marknader.

Allgons medarbetare har imponerat stort på mig de senaste kvartalen. Kollegor med erfarenhet av globala kriser har givit oss stadga och långsiktighet. Samtidigt har unga och engagerade medarbetare bidragit med ny energi och kreativa lösningar. 
Långt ifrån alla konkurrenter i branschen har klarat året lika starkt. Det har medfört att vi har kunnat vinna nya kunder i bland annat Holland och Italien. 

Expansion fortsätter
Allgon ser stora möjligheter i att växa och bli världsledande inom industriell radiostyrning. Vår plan för tillväxt innebär organisk tillväxt och selektiva förvärv som kompletterar Allgon. Vår målsättning att etablera ett nytt dotterbolag inom Tele Radio under året kvarstår. I Kina och Vietnam pågår produktionen för fullt. Vi har flyttat en del av produktion mellan fabrikerna för att öka effektiviteten och tåligheten ytterligare. 
Ett viktig arbete under året har varit renodlingen för att Allgon helt skall kunna fokusera på sin kärnverksamhet, industriell radiostyrning. Under kvartalet har Allgon sålt ytterligare ett nischat dotterbolag och därmed utgör industriell radiostyrning nu 90 procent av omsättningen. Den kvarvarande verksamheten Smarteq Wireless har utvecklats väl och vunnit en pionjärorder inom V2X som kort sagt är kommunikation mellan fordon eller mellan fordon och deras omgivning. 

Sammanfattningsvis har vi under vårt tredje kvartal, trots osäker och utmanande marknad, utvecklat nya affärer inom radiostyrning samt parallellt med detta fortsatt renodlingen. Samtidigt har vi också varit återhållsamma i våra kostnader vilket har lett till ett starkt resultat. Vårt mantra om att erbjuda en säker och användarvänlig arbetsmiljö för våra kunder skall fortsätta genomsyra Allgon. Och vi ska oavsett var konjunkturen tar vägen vara det främsta bolaget för kunder, medarbetare och leverantörer. 

Vi arbetar intensivt med ett Allgon i ny skepnad och är redo att ta de steg som krävs för att fortsätta vidare utveckla och växa verksamheten. Vi ser redan fram emot 2021.

 

Johan Hårdén, VD & koncernchef Allgon

Stockholm, 12 november


Den fullständiga rapporten finns på https://allgon.se/investerare/rapporter/
 

---

Vi inbjuder aktiemarknad och media till en telefonkonferens där VD Johan Hårdén, vice VD Ola Samelius, samt tillförordnad CFO Cecilia Ponthan presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: torsdagen den 12 november kl 10.00

Presentation sker på svenska via webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/allgon-q3-2020 eller per telefon.

Den som önskar delta i konferensen via telefon ringer:

Från Sverige: 08-505 583 52

Från Storbritannien: +44-333 300 9260

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Allgons hemsida https://allgon.se.
Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

Denna information är sådan som Allgon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-12 08:30 CET.

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 350 anställda i 18 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, som certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi har lyckats upprätthålla vår kassa, hållit igen på kostnader och skapat en beredskap vilket ger ett starkt resultat för tredje kvartalet.
Johan Hårdén, VD & koncernchef Allgon