Citat

Med kapitaltillskottet från emissionen säkrar vi starten av avgörande effektstudier för våra fokusprojekt mitazalimab och ATOR-1017. Strax före årsskiftet lämnade vi in en CTA för mitazalimab, dvs en ansökan om att starta fas II i bukspottkörtelcancer. För ATOR-1017 planerar vi inleda fas II-studier under andra halvan 2021 med magsäckscancer som prioriterad indikation. Med starka data från prekliniska modeller och klinisk fas I ser vi goda möjligheter för både mitazalimab och ATOR-1017 att kunna hjälpa patienter med dessa cancerformer.
Per Norlén, vd på Alligator Bioscience
CTA-ansökan för att inleda klinisk fas II med mitazalimab är en viktig milstolpe för Alligator. Med nyligen presenterade benchmarkdata som visar mitazalimabs starka differentiering tror jag att OPTIMIZE-1 har stor potential att leverera robusta effektresultat i bukspottkörtelcancer.
Per Norlén, vd Alligator Bioscience
Den kommande fas Ib/II-studien i bukspottkörtelcancer, OPTIMIZE-1, kommer att inledas i Europa. Med en godkänd IND öppnas möjligheter för en fortsatt utvidgning av studien i USA, vilket är avgörande för produktens fortsatta utveckling. Vårt främsta fokus är nu den kommande CTA:n, dvs vår ansökan om tillstånd att starta OPTIMIZE-1-studien i Europa.
Per Norlén, vd på Alligator Bioscience
Det faktum att tre av våra immunonkologi-projekt valts ut för presentationer på årets upplaga av SITC är ett tydligt kvitto på Alligators starka närvaro i fältet. Presentationerna omfattar allt från kliniska patientdata till intressanta tidiga data från vårt nyligen lanserade läkemedelskoncept Neo-X-Prime.
vd Per Norlén
Ett starkt kliniskt datapaket från fas I och nya positiva jämförelsedata visavi de viktigaste konkurrenterna, stärker ytterligare vår tro på mitazalimab som ett kraftfullt immunterapiläkemedel. Mitazalimab visar stark effekt och tolereras bättre än konkurrerande produkter, vilket sannolikt speglar det faktum att antikroppen har optimerats för mer tumörselektiva effekter.
vd Per Norlén
Vi slutför nu den kliniska dokumentationen för att kunna lämna in ansökan om studiestart för den kommande fas Ib/II-studien i bukspottkörtelcancer.
vd Per Norlén
Vi administrerar nu ATOR-1017 på de dosnivåer vi hade som mål när vi designade studien, dosnivåer som dessutom är 20 gånger högre än för jämförelseprodukten urelumab. Detta är en viktig milstolpe för utvecklingsprogrammet och för den kommande fas II-studien. ATOR-1017 är utformad för att övervinna utmaningarna med den första generationens 4-1BB-antikroppar, i synnerhet svåra immunrelaterade biverkningar. Säkerhetsprofilen så här långt tyder på att vi lyckats.
vd Per Norlén
ATOR-1017 och mitazalimab ligger båda i den globala frontlinjen och Alligator måste prioritera och fokusera investeringar i dessa tillgångar för att skapa största möjliga värde för aktieägarna. Läkemedelskandidaterna har potential i stora cancerindikationer med betydande medicinska behov och stora marknader. De är dessutom inriktade på viktiga immunologiska mekanismer som i allt högre grad styrks av klinisk validering. Med vår reviderade plan kommer resurserna nu koncentreras till de kommande fas Ib/II effektstudierna för ATOR-1017 och mitazalimab.
vd Per Norlén
Det nya konceptet kan liknas vid en patientspecifik vaccination med avsikt att bota cancer. Forskningsresultaten är ytterst lovande och visar att Neo-X-Prime har möjlighet att skapa en mycket kraftfull anti-tumöreffekt, överlägset nuvarande behandlingsalternativ.
Per Norlén, vd Alligator Bioscience
Vi är först med det här konceptet, att utveckla en tumörlokaliserande bispecifik CTLA-4-antikropp. Vårt projekt adresserar en av de största utmaningarna inom immunonkologi, det smala terapeutiska fönstret för CTLA-4-läkemedel. Konceptet är nu skyddat genom ett godkänt amerikanskt patent.
Per Norlén. vd Alligator Bioscience
Vi återfår nu de exklusiva, globala rättigheterna att utveckla och kommersialisera ADC-1013 och mottar samtidigt tillräckligt med ADC-1013-substans för att, med eller utan en ny partner, driva ADC-1013 in i kliniska fas II-studier under nästa år. Sammantaget har vi nu tre projekt i klinisk utveckling, och inom kort ytterligare ett som doserar första patienten i fas I.”
vd Per Norlén
Samarbetet med Theradex är ett avgörande steg i processen att starta vår kliniska fas I-studie med ATOR-1015. Vi har tidigare arbetat med Theradex gällande fas I-studien för ADC-1013, och baserat på den kvalitet de levererat och deras långtgående expertis inom klinisk cancerforskning känner vi oss trygga med att de kommer bidra till att utföra en högkvalitativ studie. Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete.
Per Norlén, VD Alligator Bioscience.
Med tre prekliniska projekt som närmar sig klinisk utveckling och vår affärsmodell att utlicensiera projekt efter att behandlingskonceptet validerats i cancerpatienter, är vi väldigt glada över detta viktiga tillskott till ledningsgruppen. Vi ser fram emot att välkomna Anu till Alligator. Med sin breda internationella erfarenhet av licensiering och samarbetsavtal inom industrin, passar han väl in i Alligators alltjämt växande team.
Per Norlén, VD Alligator Bioscience
Det är glädjande att vårt samarbete med Janssen fortskrider som planerat. Den kommande kombinationsstudien är ett mycket viktigt steg i den fortsatta kliniska utvecklingen. Prekliniska data stödjer en positiv samverkan mellan ADC-1013 och PD-1-blockerande antikroppar och om resultaten kan upprepas i de kliniska studierna kan detta ge nya behandlingsmöjligheter för många cancerpatienter.
Per Norlén, VD
Vi är väldigt glada över de fortsatta framstegen och dessa lovande tidiga data för ADC-1013. Resultaten visar att ADC-1013 tolereras väl av cancerpatienter i kliniskt relevanta doser. Det finns tydliga tecken som visar på aktivering av CD40-receptorer, vilket tillsammans med de kliniska observationerna ger oss stor tillförsikt inför den fortsatta kliniska utvecklingen av ADC-1013.
Per Norlén, VD på Alligator Bioscience
Jag är mycket entusiastisk över det utökade samarbetet med Alligator. Deras läkemedels-kandidater kan skapa helt nya behandlingsmöjligheter inom immunonkologi. Det faktum att 4-1BB uppregleras på tumörspecifika tumörceller, kopplat till dess förmåga att stödja överlevnad, expansion och funktion hos immunceller involverade i tumörbekämpning, gör 4-1BB till ett synnerligen attraktivt mål för immunterapi av cancer.
Professor Ignacio Melero, Universidad de Navarra, Spanien.
“Forskningssamarbetet med professor Melero är ett privilegium. Han är världsledande inom området 4-1BB och immunterapi och hans vetenskapliga expertis kommer att vara oerhört värdefull, både för vidareutvecklingen av våra projekt och i vår strävan att kunna erbjuda patienter förbättrade behandlingsmöjligheter.
Per Norlén, VD på Alligator Bioscience.
Vi är mycket glada för de snabba framstegen i vår samutveckling med Aptevo där nu både CMC-aktiviteter för produktion av kliniskt material och CTA-förberedande studier har inletts. Efter att gemensamt ha tagit fram ALG.APV-527 har projektet drivits vidare till preklinisk utveckling. Denna bispecifika antikropp tar tumörriktad immunterapi till nästa nivå. Genom att göra immunaktiveringen beroende av bindning till ett tumörantigen har vi skapat en läkemedelskandidat med potential för både förbättrad effektivitet och färre bieffekter.
Per Norlén, VD på Alligator Bioscience