Citat

Samarbetet med Theradex är ett avgörande steg i processen att starta vår kliniska fas I-studie med ATOR-1015. Vi har tidigare arbetat med Theradex gällande fas I-studien för ADC-1013, och baserat på den kvalitet de levererat och deras långtgående expertis inom klinisk cancerforskning känner vi oss trygga med att de kommer bidra till att utföra en högkvalitativ studie. Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete.
Per Norlén, VD Alligator Bioscience.
Med tre prekliniska projekt som närmar sig klinisk utveckling och vår affärsmodell att utlicensiera projekt efter att behandlingskonceptet validerats i cancerpatienter, är vi väldigt glada över detta viktiga tillskott till ledningsgruppen. Vi ser fram emot att välkomna Anu till Alligator. Med sin breda internationella erfarenhet av licensiering och samarbetsavtal inom industrin, passar han väl in i Alligators alltjämt växande team.
Per Norlén, VD Alligator Bioscience
Det är glädjande att vårt samarbete med Janssen fortskrider som planerat. Den kommande kombinationsstudien är ett mycket viktigt steg i den fortsatta kliniska utvecklingen. Prekliniska data stödjer en positiv samverkan mellan ADC-1013 och PD-1-blockerande antikroppar och om resultaten kan upprepas i de kliniska studierna kan detta ge nya behandlingsmöjligheter för många cancerpatienter.
Per Norlén, VD
Vi är väldigt glada över de fortsatta framstegen och dessa lovande tidiga data för ADC-1013. Resultaten visar att ADC-1013 tolereras väl av cancerpatienter i kliniskt relevanta doser. Det finns tydliga tecken som visar på aktivering av CD40-receptorer, vilket tillsammans med de kliniska observationerna ger oss stor tillförsikt inför den fortsatta kliniska utvecklingen av ADC-1013.
Per Norlén, VD på Alligator Bioscience
Jag är mycket entusiastisk över det utökade samarbetet med Alligator. Deras läkemedels-kandidater kan skapa helt nya behandlingsmöjligheter inom immunonkologi. Det faktum att 4-1BB uppregleras på tumörspecifika tumörceller, kopplat till dess förmåga att stödja överlevnad, expansion och funktion hos immunceller involverade i tumörbekämpning, gör 4-1BB till ett synnerligen attraktivt mål för immunterapi av cancer.
Professor Ignacio Melero, Universidad de Navarra, Spanien.
“Forskningssamarbetet med professor Melero är ett privilegium. Han är världsledande inom området 4-1BB och immunterapi och hans vetenskapliga expertis kommer att vara oerhört värdefull, både för vidareutvecklingen av våra projekt och i vår strävan att kunna erbjuda patienter förbättrade behandlingsmöjligheter.
Per Norlén, VD på Alligator Bioscience.
Vi är mycket glada för de snabba framstegen i vår samutveckling med Aptevo där nu både CMC-aktiviteter för produktion av kliniskt material och CTA-förberedande studier har inletts. Efter att gemensamt ha tagit fram ALG.APV-527 har projektet drivits vidare till preklinisk utveckling. Denna bispecifika antikropp tar tumörriktad immunterapi till nästa nivå. Genom att göra immunaktiveringen beroende av bindning till ett tumörantigen har vi skapat en läkemedelskandidat med potential för både förbättrad effektivitet och färre bieffekter.
Per Norlén, VD på Alligator Bioscience