Beslut om företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

Alteco Medical AB (”Alteco”) meddelar härmed att styrelsen beslutat att, förutsatt godkännande vid extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission av högst 18 197 332 aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Fulltecknad nyemission tillför Alteco Medical cirka 18,2 MSEK före emissionskostnader. Alteco har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med bolagets huvudägare ESALP Invest AB och Lindekullen Holding AB om totalt cirka 9,5 MSEK, motsvarande cirka 52 procent av emissionsvolymen och garantiteckning med Lindekullen Holding AB om cirka 8,7 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av emissionsvolymen. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning 100 procent av emissionsvolymen. Kallelse till extra bolagsstämma är avsedd att publiceras inom kort.

Motiv för nyemission

Alteco har upplevt ett ökande intresse kring att med bolagets produkt, utöver sepsispatienter på intensivvårdsavdelningar, behandla nya målgrupper. Med anledning därav har bolaget för avsikt att bredda målgruppen genom att även inkludera patienter inom hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on Chronic Liver Failure) och ECMO (extrakorporeal membranoxygenering). Styrelsen har mot bakgrund av ovan beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier (förutsatt extra bolagsstämmas godkännande) om cirka 18,2 MSEK. Emissionslikviden från företrädesemissionen är avsedd att finansiera marknads- och försäljningsaktiviteter för de nya målgrupperna. Vidare är emissionslikviden avsedd att finansiera en större multicenterstudie och två mindre valideringsstudier på leverpatienter (främst ACLF), hjärt-/kärlkirurgipatienter och ECMO-patienter för att validera effekten av behandling med Alteco® LPS Adsorber på dessa nya målgrupper.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 7 – 21 december 2017.
  • Teckningskurs: 1,00 SEK per aktie.
  • Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 18 197 332 aktier, motsvarande 18 197 332 SEK.
  • Avstämningsdag: Avstämningsdag är den 1 december 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 november 2017. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 november 2017.
  • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 1 december 2017 är registrerade som aktieägare i Alteco Medical AB äger företrädesrätt att teckna aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
  • Antal aktier innan nyemission: 27 296 000 aktier.
  • Värdering (pre-money): Cirka 27,3  MSEK.
  • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 9,5 MSEK, motsvarande cirka 52 procent av emissionsvolymen. Bolaget har även erhållit garantiteckning om cirka 8,7 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av emissionsvolymen. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning 100 procent av emissionsvolymen.
  • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 7 – 19 december 2017.
  • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 7 december 2017 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under vecka 3, 2018.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Alteco i samband med den planerade nyemissionen.

För frågor avseende den planerade nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För frågor avseende Alteco Medical AB, vänligen kontakta:

Håkan Petersson, VD

Telefon: 0706-32 00 43

E-post: hakan.petersson@altecomedical.com

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017.Prenumerera

Dokument & länkar