Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2018-01-01 till 2018-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 151 155 SEK (1 384 962).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 534 852 SEK (-2 401 926).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,05).
  • Soliditeten uppgick till 86 % (89 %).

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 45 493 332  aktier per 2018-03-31.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationskalender

Årsstämma                                       2018-05-21

Delårsrapport Q2                              2018-08-14

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

  •  Bolaget tecknar distributionsavtal med Cormed Medizintechnik GmbH & Co.KG och inleder bearbetningen av den tyska marknaden för hjärtkärl- och ECMO patienter.
  •  Bolaget är föremål för utredning i Italien.

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Resultaträkning

Bolagets omsättning för det första kvartalet 2018 var 1 151 155 SEK (1 384 962).

Bruttovinstmarginalen uppgick till 58 % (63 %). Denna minskning beror främst på en något lägre tillverkningsvolym än föregående år.

Försäljningskostnaderna för det första kvartalet uppgick till -1 852 117 SEK (-1 818 076).

Administrationskostnaderna uppgick till -1 099 637 SEK (-1 008 281).

Kostnader för forskning och utveckling uppgick till -1 028 352 SEK (-442 495). Ökningen beror på att kostnaderna för bolagets avbrutna multicenterstudie numera kostnadsförs löpande. Föregående år balanserades dessa kostnader.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 534 852 SEK (-2 401 926).

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar uppgick per den 31 mars 2018 till 2 974 413 SEK och bestod av balanserade utgifter

för utvecklingsarbete, patent och varumärken.

Per den 31 mars 2018 uppgick bolagets omsättningstillgångar till 19 143 951 SEK och bestod främst av kundfordringar

om 2 521 441 SEK och banktillgodohavande om 14 843 657 SEK.

Eget kapital per 2018-03-31 uppgick till 19 093 292 SEK, vilket medför en soliditet på 86 %.

Per den 31 mars 2018 uppgick de kortfristiga skulderna till 3 026 404 SEK och utgjordes främst av upplupna kostnader

om 1 367 627 SEK samt leverantörsskulder om 1 431 372 SEK.

                         

VD Håkan Petersson kommenterar

Efter genomförd nyemission, som tillförde Bolaget 16,8 MSEK efter emissionskostnader och ersättning till garantiåtagare, står vi nu väl finansiellt rustade för att under året genomföra våra strategiska prioriteringar.

Den enskilt viktigaste händelsen under det första kvartalet var att Alteco tecknade avtal med Cormed Medizintechnik för bearbetning av den tyska marknaden för hjärt-kärl och ECMO patienter. Som vi tidigare berättat så har Alteco som målsättning att bredda sin verksamhet till att också omfatta nya patientgrupper som bedöms kunna ha stor nytta av behandling med Alteco® LPS Adsorber. Bakteriespridning som kan leda till sepsis vid stora hjärt- och kärl operationer är ett välkänt problem som Alteco nu adresserar. Den tyska återförsäljaren har funnits på marknaden i 25 år och bearbetar med framgång de flesta hjärt- och ECMOkliniker i landet, Cormed samarbetar med ledande globala tillverkare av hjärt-/lungmaskiner och annan utrustning som används på dessa kliniker.

Samtidigt som vi bygger upp en vetenskaplig plattform genom mindre studier på Cormeds nyckelkliniker så räknar vi också med att påbörja lanseringen av Alteco® LPS Adsorber i det nya segmenet under Q2. Tyskland är Europas största marknad och en viktig referens för andra europeiska marknader. En framgångsrik lansering i Tyskland skulle därför vara mycket betydelsefull, inte enbart för den inhemska försäljningen, men också underlätta Altecos geografiska expansion inom detta nya och spännande segment.

När det gäller vårt traditionella segment, sepsispatienter som vårdas på intensivvårdskliniker, är även vårt fokus riktat mot Tyskland. Vi har tecknat avtal med 18 kliniker inom ramen för det vi kallar ”Clinical ICU Project” där vi direkt bearbetar sjukhus med egen personal. Vårt viktigaste mål är nu att få igång en regelbunden användning på dessa kliniker.

Det är också glädjande att en stor marknad som Turkiet fått en regelbunden användning av Alteco® LPS Adsorber. Turkiet med 80 miljoner invånare har en modern och väl fungerande sjukvård. Landet har sedan en tid tillbaka ett sk. reimbursement system för den terapi som Alteco erbjuder vilket innebär att behandlingen finansieras via skattemedel och inte direkt belastar sjukhusens budget.

Vi ser med spänning fram emot resten av året.

Håkan Petersson

VD, Alteco Medical AB

Målgrupper:

Sepsis är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Antalet patienter med sepsis har ökat med omkring 100 procent det senaste årtiondet. Vidare är sepsis den främsta dödsorsaken i samband med allvarliga infektioner, trots stora medicinska framsteg inom vaccinationer, antibiotika och avancerad intensivvård. Fler människor avlider årligen av sepsis än av HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans och det finns ett mycket stort behov inom intensivvården av nya behandlingsmetoder för att förbättra överlevnaden bland patienter med sepsis.[1]

Leverpatienter. Acute-on-Chronic-Liver-Failure (ACLF) drabbar cirka 170 000 patienter per år i Europa med hög mortalitet. Patienterna drabbas av translokation av bakterier från mag—tarmkanalen in i blodbanan, vilket leder till sepsisliknande tillstånd utlöst av endotoxin. Även transplantationspatienter drabbas i mycket stor utsträckning av sepsis. Denna grupp är mindre men det rör sig ändå om cirka 20 000 patienter årligen globalt.

Hjärt och kärlkirurgi. Vid stora hjärt- och kärlkirurgiska ingrepp stängs patienternas blodcirkulation av och ersätts av en hjärt-lungmaskin. Patienterna drabbas i stor utsträckning av translokation där bakterier från magtarmkanalen läcker ut i blodbanan och utlöser sepsis. Uppskattningsvis genomförs fler än 700 000 operationer årligen globalt.

ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation). Vid syresättning av blodet utanför kroppen vid lunginsufficiens löper patienterna en mycket hög risk att drabbas av sepsis. Det behandlas fler än 10 000 patienter per år globalt.

Alteco Medical AB

Alteco säljer den patenterade CE-märkta Alteco® LPS Adsorber som består av en behållare med en specialdesignad peptid (en syntetiskt framställd molekyl) vilken fångar upp giftigt LPS från blodet. På så sätt hejdas den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota patienten. Produkten bidrar därmed till ökad överlevnad hos de patienter som drabbats av svår sepsis och septisk chock orsakad av gramnegativa bakterier.

Med Alteco® LPS Adsorber har hittills flera tusen behandlingar genomförts utan några rapporterade produktrelaterade biverkningar. En behandling tar cirka två timmar och det krävs i genomsnitt 1,3 behandlingar per patient för att bryta sepsisförloppet.

Besparingarna i sjukvården vid användning av Altecos produkt beräknas till 1-3 vårddygn på intensivvårdsavdelningen, motsvarande omkring 60 000 – 200 000 SEK per sepsispatient.[2]

Aktien

Alteco Medical AB noterades på AktieTorget under mars 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett

värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Per den 31 mars

2018 uppgick antalet aktier i Alteco till 45 493 332 stycken. Det finns inga utestående optioner eller optionsprogram. 

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt

Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. 

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. 

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 25 april 2018

Styrelsen

Alteco Medical AB 


[1] www.world-sepsis-day.org

[2] Bedömning av Altecos Medicinska Råd

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på telefon 0706 - 32 00 43.

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018.


Prenumerera

Dokument & länkar